Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)

Autor:
Publicația: Diacronia, 1, A2
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Cercetarea de față urmărește, din perspectivă diacronică, soluțiile pe care traducătorii și diortositorii români le-au aplicat segmentului biblic din Mt, 19, 24, reluat în Mc, 10, 25 și Lc, 18, 25. Considerînd că aceștia au, cel puțin de la un punct, privilegiul de a se manifesta în circumstanțe ce le favorizează o anumită libertate față de textul-sursă, am căutat să înțelegem, punctual, natura factorilor care îi determină să își asume această libertate și care le orientează opțiunea lingvistică. Investigația a avut în vedere în mod special două tipuri de texte: cel biblic integral (Noul Testament ori Biblia) și textul specific serviciului preoțesc, Evanghelia, în versiunile succesive pe care le-au cunoscut, începînd cu secolul al XVI-lea, pînă în epoca modernă; faptele constatate pun în evidență la cărturarul ce se ocupă de text un comportament ce implică încrederea în cunoștințele anterioare despre conținutul și forma textului prelucrat, critica versiunii ce îi servește ca punct de plecare și actualizarea unor soluții lingvistice oferite de surse de altă natură decît a textului pe care îl emendează.
  • The present research follows, from a diachronic perspective, the solutions that Romanian translators and revisers have applied to the biblical passage from Mt, 19, 24, also present in Mk, 10, 25 and Lk, 18, 25. Taking into consideration that they had, at least up to a point, the privilege of expressing themselves in circumstances that allowed a certain freedom compared to the base text, I have searched to clearly understand the nature of the factors that determined them to assume this liberty and what guided their linguistic options. The research has intended to examine two types of texts: the integral biblical one (the New Testament and the Bible) and the text that is specifically used by the clergy, The Gospel, in its successive versions, starting from the 16th century up to the modern era; the observed facts call attention to the scholar who is in charge of the text, who exhibits a behaviour that entails trust in his prior knowledge about the content and form of the fashioned text, a critical assessment of the version that serves as a starting point and the renewal of linguistic solutions offered by sources of a different nature from the rectified text.
Cuvinte-cheie:
  • text biblic, diacronie, analiză comparată
  • biblical text, diachrony, comparative analysis
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 21

1Adina ChirilăŞi, totuşi, ‘cămila’AUI, LIX, 157-1722013pdf
6Alexandru Gafton, Ioan MilicăDubletele sinonimice în discursul religiosAUI, LVIII, 155-1782012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
3Dana-Mihaela ZamfirDespre tradiția unei confuzii lexicale. În legătură cu cele mai vechi atestări ale cuvântului cămilă în limba românăMancaș, 5612011
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
9Gabriel ȘtrempelAntim IvireanulEditura Academiei1997
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
6Gheorghe ChivuNormă și grai în Codex SturdzanusLR, XXXVII (3), 2731988
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO