Politici generale

1. Categorii de texte

Textele concepute și elaborate de către Autorul(ii) semnatar(i) reprezintă contribuții din categoriile:

 • articole și studii teoretice și teoretico-aplicative ce aduc o contribuție nouă în domeniu;
 • note și comentarii care prezintă, rezolvă sau semnalează ipoteze, descoperiri teoretice sau practico-metodologice importante;
 • recenzii tematice care sintetizează rezultatele și opiniile deja existente legate de o anumită temă;
 • eseuri și reflecții asupra unor teme majore din aceleași domenii;
 • recenzii ale unor lucrări (volume teoretice, atlase, dicționare, monografii, ediții de texte, alte tipuri de contribuții) importante pentru evoluția domeniilor acoperite de revistă.

2. Criterii de publicare

Alegerea spre publicare a textelor se face exclusiv pe baza valorii științifice a acestora, care se probează prin îndeplinirea următoarelor criterii:

 1. importanța pentru cercetare a temei abordate și relevanța acesteia pentru cunoașterea în domeniu;
 2. gradul de impact al temei și al abordării, corelat cu calitatea științifică a textului și a redacției;
 3. adecvarea temei la cerințele domeniului și a modului în care este condusă cercetarea la metodologia de cercetare;
 4. valoarea de cunoaștere creată, atît sub aspect strict teoretic, cît și sub aspectul capacității de a forma și îndruma, sub aspect metodologic, pe tinerii cercetători, măsura în care lucrarea este capabilă să se constituie în model de cercetare, concepție și elaborare a unui text științific în domeniul umanist;
 5. gradul de racordare la principile de cercetare, analiză și interpretare științifică, corelat cu nivelul de informare bibliografică și de acoperire a surselor bibliografice valoroase;
 6. calitatea concepției și a elaborării lucrării, a construcției demersului științific, acuratețea prezentărilor și calitatea argumentației;
 7. tranzitivitatea textului către cercetătorii altor domenii ale cunoașterii umane.

3. Procesul de peer-review

Toate materialele trimise spre publicare Revistei „Diacronia” sînt supuse procesului de referat (peer-review). Acest proces are drept scop selectarea textului științific valoros și important pentru cunoașterea în domeniu, dar și pentru dezvoltarea relațiilor dintre lingvistică și filologie, pe de o parte, și alte domenii, de cealaltă. Se urmărește obținerea unui nivel calitativ ridicat pentru textele propuse spre a fi aduse la cunoștința comunității științifice. Lectura textelor de către specialiști valoroși – aflați în dialog direct cu Editorii și în dialog mediat cu Autorii – urmărește oferirea de soluții, sugestii și sfaturi cu caracter științific, privitor la componentele procesului de cercetare științifică și la actul de elaborare a unui text care decurge din aceasta, precum și schimbul de idei în măsură să faciliteze circulația acestora, armonizarea lor, confruntarea benefică, în cadru riguros științific. Referenții evaluează textul și numai textul sub toate aspectele acestuia, așa cum vine el dinspre Autori.

Referenții urmăresc să identifice elementele de valoare ale textului recenzat (prin importanță, consistență, noutate, grad de contribuție, calitatea concepției și elaborării), dar și erorile; ei sugerează îmbunătățiri și dau verdicte. În cazul în care elementele de valoare menționate recomandă textul ca apt pentru publicare, Referenții au îndatorirea de a se îngriji ca textul să îndeplinească cealaltă categorie de condiții (configurația argumentativ-stilistică și etica științifică).

Editorii vor veghea ca ambele dimensiuni să fie satisfăcute la nivelul cerințelor revistei.

Recomandările Referenților în ceea ce privește urmarea anumitor căi și aplicarea anumitor tehnici trebuie să aibă în vedere toate posibilitățile reale avînd temeiuri științifice, toate căile rezonabile, nu doar calea pe care ar urma-o ei înșiși, ca Autori.

Luate pe baza tăriei argumentelor furnizate de către Referenți, deciziile Editorilor au în vedere țelurile revistei și politicile editoriale ale acesteia, cea dintîi responsabilitate a Editorilor fiind asumată față de comunitatea științifică și față de cititorul concret, cărora li se înfățișează textul unui Autor, asumat de către Editori pe baza recomandării Referenților. În consecință, Revista, ca urmare a recomandărilor făcute de către Referenți și a deciziilor luate de către Editori, își asumă un anumit grad de solidaritate cu Autorul și cu textul său.

Referenții furnizează Editorilor informațiile necesare pentru ca aceștia să poată lua o decizie clară și în deplină cunoștință a situației privitor la compatibilitatea textului cu cerințele revistei. De asemenea, Referenții furnizează Autorilor instrucțiuni în vederea producerii unui text publicabil.

Pe cît se poate, o recenzie negativă trebuie să semnaleze și să explice Autorului punctele slabe ale textului, astfel încît Autorii să înțeleagă temeiurile deciziei de respingere și să afle care sînt elementele ce trebuie supuse revizuirii și care sînt căile de urmat pentru ca textul să poată fi publicat. Referenții nu sînt obligați să ofere sfaturi și detalii Autorilor care nu îndeplinesc condițiile revistei. În cazul în care Referenții consideră că un text nu corespunde condițiilor de publicare ale revistei, ei pot face un raport scurt și convingător argumentat, prin care își justifică decizia.

Referenții caută să afle dacă:

 1. ar putea fi acel text unul dintre cele mai importante din domeniu, în acel an;
 2. există și care este valoarea contribuției acelui text, în ceea ce privește dezvoltarea domeniului sub aspect gnoseologic, teoretico-aplicativ, metodologic, epistemologic;
 3. textul conține elemente de forță, și care ar putea fi impactul și consecințele acestora pentru evoluția domeniului;
 4. textul și concepția de la baza sa se racordează în mod optim la realitatea din domeniu;
 5. principiile pe care se întemeiază concepția și construcția textului sînt concordante cu valorile promovate de revistă;
 6. lipsește ceva textului pentru a fi acceptat fără rezerve;
 7. eventuale ameliorări ar putea să genereze un text de cea mai bună calitate;
 8. textul este limpede și concis redactat. Dacă nu, ce efort și în ce cantitate i-ar putea conferi aceste calități?
 9. specialiștii din alte domenii ar putea avea acces la text. Dacă da, ar putea fi aceștia interesați de text?
 10. există posibilitatea ca felurite elemente adăugate sau modelate (elemente de teorie, analize de material și interpretări ale acestora, instrumente și elemente de metodă, modalități de organizare a discursului în planul argumentării și în cel stilistic etc.) să poată îmbunătăți textul;
 11. diferitele componente ale lucrării (teoretică, aplicativă, metodologică, argumentativă) se află în proporțiile optime solicitate de acel tip de lucrare și în conformitate cu presupusele scopuri ale textului;
 12. sînt respectate elementele de etică a cercetării (bibliografia este corect folosită, citările și trimiterile sînt exacte, toate contribuțiile folosite sînt menționate explicit și întocmai, sfera conceptuală discutată și/sau promovată prin text nu contravine flagrant cu principiile morale fundamentale ale societății etc.);
 13. în cazul în care textul nu poate fi acceptat, Autorul poate fi încurajat să continue efortul rescrierii acelui text.

În cazul în care între Referenți se instituie un dezacord care nu poate fi depășit, Editorii vor prezenta textul unui al treilea Referent. În funcție de avizul acestuia, Comitetul de redacție își va asuma, în final, decizia publicării/amînării și trimiterii spre revizuire/nepublicării textului. În acest caz, perioada pînă la verdictul final se prelungește, dar nu cu mai mult de 30 de zile.

Deși Editorii sînt cît se poate de conștienți de faptul că Referenții își îndeplinesc îndatoririle la cel mai înalt nivel de competență și onestitate, și cu cea mai mare atenție, atunci cînd socotesc necesar, ei pot solicita Referenților motivații și opinii, mai ales în caz de dezacord între Referenți, cînd Editorii au îndoieli sau cînd Autorul se socoate neînțeles. Editorii pot să nu accepte opinia Referentului, pot consulta un alt Referent dacă au îndoieli întemeiate sau sînt în dezacord grav cu opiniile unui Referent.

4. Drepturi de autor

 • Drepturile de autor asupra textelor publicate în Revistă aparțin autorilor.
 • În cursul procesului editorial, autorii semnează o declarație prin care acordă Revistei „Diacronia” dreptul de a (re)publica textele.
 • Formal, textele publicate în Revistă sînt supuse termenilor și condițiilor licenței Creative Commons Attribution License 4.0.