Instrucțiuni pentru autori

1. Generalități

Revista „Diacronia” primește contribuții sub formă de articole, note, recenzii tematice, eseuri și recenzii.

Toate contribuțiile trebuie să fie originale și noi. Nu se primesc articole publicate sau trimise spre publicare în alte reviste, fie și în altă formă sau în altă limbă.

„Diacronia” nu percepe taxe de publicare sau de procesare a articolului: publicarea unui text în Revistă este gratuită. În plus, Revista este Open Access, textele publicate fiind puse la dispoziția publicului în mod gratuit, în concordanță cu prevederile licenței CC-BY.

2. Redactarea textului

„Diacronia” este o revistă bilingvă. Prima versiune a textului poate fi redactată fie în română, fie în engleză, iar procesul de revizie se va desfășura în limba respectivă. O dată ce textul este acceptat pentru publicare, o traducere corectă și fidelă a versiunii finale (acceptate) trebuie să fie trimisă în cea de-a doua limbă.

Normele ortografice valabile pentru varianta românească sînt cele cu î și sînt, iar pentru varianta englezească sînt cele din engleza britanică (normele ortografice OED și normele de stil OUP).

Cu excepția recenziilor, toate textele vor fi însoțite de un rezumat redactat în limba variantei (română pentru română, engleză pentru engleză) și de pînă la cinci cuvinte-cheie (alese din lista cuvintelor cheie acceptate), în limba versiunii.

 • analiză comparată
 • antropologie lingvistică
 • bază de articulație
 • biblistică
 • contact lingvistic
 • diacronie
 • dialectologie istorică
 • diferențiere dialectală
 • documente vechi
 • editarea textelor
 • etnolingvistică
 • evoluția limbilor
 • filologie
 • formarea limbilor
 • glose
 • gramatică istorică
 • istoria limbii
 • împrumut lexical
 • lexicologie istorică
 • limba literară
 • lingvistică cognitivă
 • literatură religioasă
 • literatură veche
 • onomastică
 • paremiologie
 • psiholingvistică
 • retorică
 • scriere laică
 • semantică istorică
 • semasiologie
 • sociolingvistică
 • stilistică
 • text biblic
 • toponimie
 • traducere
 • variantă literară
 • vechea română literară

Rezumatul va fi întocmit respectînd cadrul din modelul anexat, evidențiind seturile de elemente obligatorii (contextul în care se desfășoară cercetarea, analiza, observațiile; scopul sau obiectivele avute în vedere; metodele și instrumentarul puse la lucru, perspectivele din care se desfășoară cercetarea și se aplică metodele; rezultatele și concluziile cercetării).

Dimensiunile textelor vor respecta următoarele limitări:

 • articole și studii: max. 15000 de cuvinte;
 • note și recenzii: max. 4000 de cuvinte;
 • recenzii tematice: max. 25000 de cuvinte;
 • eseuri: max. 7000 de cuvinte.

Rezumatele textelor vor avea între 100 și 200 de cuvinte, și nu vor conține referințe bibliografice.

Le recomandăm cu insistență autorilor să folosească versiunea Unicode a fontului Times New Roman (v. 5.01) sau fontul FreeSerif (download, 2.5 MB). Subseturile de caractere grecești, chirilice, ebraice, arabe, IPA etc. ale acestor fonturi sînt preferate din motive obiective fonturilor speciale precum Greek, BSTGreek, BwHebb etc., pe care de altfel le vor înlocui oricum în versiunea tehnoredactată lucrării. Dacă alte fonturi sînt absolut necesare (spre exemplu, pentru slove chirilice de mînă din româna veche), autorii sînt rugați să atașeze fișierele respective (în format otf sau ttf) în momentul trimiterii textului.

Mărimile fonturilor vor fi: 14 pentru titlu, 12 pentru text, 10 pentru elementele indentate, din text, pentru note și bibliografie. Textul va fi introdus în formatul de pagină A4, avînd toate marginile setate la 2 cm, la un rînd. Autorii sînt rugați să nu facă alte setări, lăsînd să acționeze determinările firești ale unui document în format Word, lucru valabil pentru pagină, text și note. Vă rugăm să consultați modelul atașat, și eventual să folosiți documentul Word ca punct de plecare (pdf, doc).

Textele vor avea cel puțin patru secțiuni (prima fiind Introducere / Preliminarii / Generalități, iar ultimele două fiind Concluzii și Bibliografie), numerotate cu cifre arabe, începînd cu 1. Secțiunile se pot organiza în subsecțiuni. Atît secțiunile cît și subsecțiunile vor purta, în mod obligatoriu, un titlu scurt și informativ. La rîndul lor, subsecțiunile pot cunoaște diviziuni, marcate prin 1.1.1., 1.1.2., 2.1.2.3. etc.

Paragrafele nu se marchează decît prin tasta „Enter”, fără alte determinări. Sub nici un motiv și în nici o împrejurare nu se folosește tasta „Tab”.

Elementele care constituie note în text (conținînd felurite precizări secundare) vor fi plasate între două rînduri goale și indentate dinspre stînga la 1,3 cm.

Notele se poziționează la subsolul fiecărei pagini, numerotarea fiind continuă de la începutul pînă la sfîrșitul textului.

Trimiterile bibliografice se fac doar în text, eventuale adăugiri, comentarii etc. fiind făcute în cadrul aparatului de note aflat la subsolul paginii sau în cadrul notelor din text:

„[... citat ...]” (Pătruț 1969)
Pătruț (1969) argumentează că „[... citat ...]”
Pentru mai multe detalii, vezi Pătruț (1969, p. 25)

Pentru publicații cu mai mulți autori și pentru mai multe publicații care au același autor și același an se folosesc următoarele convenții:

Avram & Sala (1997)
Arvinte et al. (2005)
Avram (1990a) și Avram (1990b)

Pentru citări se folosește „ ”; pentru citat în citat se folosește « »; pentru citat în citat, în citat se folosește ‹ ›:

„Tatăl tău ainte de ce ară muri aceasta lăsă dzicînd: «Aceasta dziceți lu Iosif: ‹rogu-te, iartă fraților tăi strimbătatea lor și păcatele lor, cum rău ca acesta au făcut cu tine›»; rugămu-te, derept aceaea, pre tine cum iartă noao, slugilor Domnedzeului tătîni-tău, această strimbătate” (po, Gen, 50, 16-17).

Pentru concepte se folosește ‘ ’, iar pentru evidențierea elementelor citate se folosesc italicele și, apoi, aldinele:

„cerul este luminat
„cerul este luminat

Pentru citarea versetelor biblice se folosesc următoarele convenții: 1. numele abreviat al versiunii Bibliei, cu small caps, 2. numele abreviat al cărții, cu italice, 3. capitolul și versetele, cu cifre arabe drepte:

bb, Mt, 27, 25
kjv, 1Cor, 13, 1-13
Gen, 4, 15

Dacă se utilizează sau menționează o versiune anume a Bibliei, aceasta trebuie să apară în secțiunea Bibliografie.

Toate referințele bibliografice din text vor apărea în secțiunea Bibliografie, singurul loc, de altfel, care cuprinde toate coordonatele unei scrieri, după modelul de mai jos. În plus, o lucrare nu poate fi menționată în secțiunea Bibliografie decît dacă, pe parcursul textului, a fost citată, amintită etc., cel puțin o dată.

Titlurile de volume, articole, studii, note, eseuri, comentarii etc. se scriu cu italice, iar titlurile de reviste se notează între „ ”:

Pătruț, I. (1969). Despre vechimea relațiilor slavo-române, în „Cercetări de lingvistică”, XIV, p. 23-29.
Pătruț, I. (1974). Studii de limba română și slavistică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 101-123.
bb = Biblia 1688, ediție întocmită de V. Arvinte, I. Caproșu, Al. Gafton, L. Manea, N.A. Ursu, 2 vol., Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2001, 2002.

Schemele, tabelele, graficele sînt acceptate numai dacă sînt indispensabile înțelegerii textului. În acest caz, ele se vor încadra în pagină, vor fi numerotate, însoțite de o descriere relevantă, și menționate în text în ordinea corectă (Tabelul 1, Imaginea 1, Tabelul 2 etc.).

3. Trimiterea textului

Trimiterea unui text se face prin acest site, urmînd link-ul Trimite un text din meniul autorilor. Acest meniu este vizibil în partea dreaptă a site-ului doar după autentificare.

Toate textele vor fi trimise în două exemplare, unul în format Word (doc) sau LaTeX (tex) și unul în format pdf.

În cazul în care Autorul consideră cu temei că, din diferite motive (competiție directă, disensiuni de natură personală, alte tipuri de conflicte de interese), este complet lipsit de garanția imparțialității unuia sau a unora dintre membrii Comitetului științific, el poate cere, în momentul inițial al trimiterii textului către Editori, eliminarea acelui sau a acelor nume din lista potențialilor săi Referenți. Autorul nu poate cere alocarea unui anumit Referent.

4. Revizia editorială

Textele propuse spre publicare sînt citite integral de către Comitetul de redacție (Editori). Textele reținute de acesta sînt, apoi, direcționate către membrii Comitetului științific (Referenți), astfel încît conținutul textului să fie corelat cu domeniul de expertiză al Referenților.

Fiecare text primit de la Editori este citit de doi Referenți. Autorul nu poate cunoaște numele Referenților care răspund de textul său, după cum nici Referenții nu cunosc numele Autorului textului recenzat (double-blind peer-review).

Luînd în considerare verdictul Referenților, Editorii le vor transmite autorilor decizia lor maximum 60 de zile de la data primirii textului. Această decizie poate fi:

 1. acceptat spre publicare;
 2. acceptat cu condiția unor modificări ale textului (fie că sînt minore, fie că sînt majore, aceste modificări trebuie operate de către Autor. În cazul în care modificările sînt minore, Editorii se vor asigura că Autorul a operat modificările solicitate. În cazul în care modificările sînt majore – prin amploare, profunzime sau importanță – ciclul se reia). În cazul în care Editorii consideră că Autorii au nesocotit recomandările Referenților și nu au operat revizuirile solicitate de către Referenți, nu vor returna textele către aceștia din urmă, asumîndu-și decizia de a respinge textul;
 3. respins.

5. Publicarea

În cazul acceptării textului spre publicare, acesta este trimis de către Editori spre tehnoredactare. O dată încheiat acest proces, textul este trimis Autorului pentru corectura și confirmarea finală. În acest moment se mai pot face doar modificări care nu afectează: paginația, structura sau conținutul (în fapt, doar modificări care privesc greșeli de tipar). Dacă Editorii suspectează schimbări de altă natură, ei pot retrimite textul către Referenți.

Autorii nu pot solicita modificări formale ale textului, care contravin formatului Revistei.

Textul bun de tipar este trimis de către Editori tehnoredactorului, după ce Autorul a trimis Redacției o Declarație semnată prin care:

 • atestă că acel text aparține integral Autorului (Autorilor) care îl semnează;
 • atestă că textul nu a mai fost publicat și nici nu este în curs de publicare.

Puteți descărca declarația:

 • în limba română (doc, pdf);
 • în limba engleză (doc, pdf).

Declarația completată și semnată poate fi trimisă în format pdf sau în formă scanată.

În cazul în care textul a fost acceptat spre publicare, indiferent de limba în care a fost acesta trimis și recenzat (română sau engleză), Autorului îi revine sarcina să asigure versiunea în cealaltă limbă (engleza, respectiv româna). Versiunea tradusă trebuie încărcată pe site-ul Revistei, în cel mult 14 zile de la data la care Autorul a primit confirmarea publicării textului. Verificarea de către Redacție a conformității traducerii cu versiunea-sursă are loc în max. 14 zile, după care textul este trimis spre tehnoredactare.

Ciclul se încheie prin publicarea textului în următorul număr al Revistei.

În condițiile în care textul este acceptat spre publicare, fără corecturi sau în care se cer doar intervenții minore, pe care Autorul le operează întocmai și imediat, un ciclu nu depășește durata intervalului dintre două numere ale Revistei.

Din cauze ce țin de natura scrierilor precum notele, recenziile de carte și recenziile tematice, „Diacronia” va publica aceste tipuri de texte imediat ce ele vor primi avizul referenților și traducerea din partea autorilor, urmînd ca – formal – ele să fie incluse în numărul următor al Revistei.