Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
  • The descendants of Lat. ipse in Romanian

Autor:
Publicația: Diacronia, 6, A87
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lat. ipse a evoluat diferit în limbile romanice, limba română fiind cea care a conservat cel mai bine uzurile, îmbogățindu-le cu unele noi. Scopul cercetării este de a pune în evidență evoluția reflexelor formal-funcționale ale lui ipse pe teren românesc: îns1, îns2/ins, îns(ă)3, însul, nusul, dînsul, adins, însuși, posibil și focalizatorul legat –și. Analiza este o dezvoltare a unor cercetări anterioare pe un corpus extins de limbă veche, completat acum cu un corpus amplu de română contemporană non-standard, vorbită subdialectal. Fenomenele semnificative din româna veche comparativ cu latina sînt proliferarea formelor, conservarea uzurilor paralel cu apariția unora noi, îmbogățiri semantice și constituirea unor sinonimii lexico-funcționale relativ numeroase. Româna veche a reorganizat cuplurile formă-funcție, a introdus variante poziționale condiționate sintactic și marcarea diferențială a obiectului prepozițional, a lărgit sensurile ca efecte contextuale ale prototipului focalizator, a limitat ambiguitatea cu reflexivul și reciprocul, a gramaticalizat deicticul textual demonstrativ în conjuncție adversativă. Pentru româna modernă sînt semnificative constituirea unor omonimii lexico-gramaticale care elimină ambiguitățile, precum și apariția unor diferențe de registru. Evoluția lat. ipse pe teren românesc ilustrează un caz de poligramaticalizare și polimorfism, care nu e singular în istoria idiomurilor neo-latine.
  • The Latin demonstrative ipse had different evolutions across the Romance languages, with Romanian being the one that preserved most of the source-language uses and enriched them with new ones. This article describes the evolution of the forms and functions of îns1, îns2/ins, îns(ă)3, însul, nusul, dînsul, adins, însuși, and of the bound focal particle –și in Romanian. The analysis is based on a rich corpus of old Romanian and non-standard regional varieties of modern spoken Romanian. The most significant phenomena in old Romanian compared to Latin are the proliferation of forms, the preservation of the old uses and the emergence of new ones, semantic enrichments, and a large number of lexical-functional synonymies. During the old Romanian period, the form–function correlations gradually changed, syntactically conditioned variants and differential prepositional object marking emerged, new meanings developed as contextual effects of the focal prototype, the syncretisms with the reflexive and reciprocal pronouns were limited, and the textual deictic was grammaticalized as an adversative conjunction. In modern Romanian, the number of ambiguities has decreased and register differences have appeared. The evolution of the Latin ipse in Romanian illustrates a case of poligrammaticalization and polimorfism, which is not singular in the history of the neo-Latin idioms.
Cuvinte-cheie:
  • limba română, lat. ipse, evoluția formelor, evoluția uzului, intensificator, particulă focală
  • Romanian, Lat. ipse, history of forms, history of uses, intensifier, focal particle
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 15

1Andreea Dinică
  • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
  • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
2Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
5Rodica Zafiu„Particula” -şi: între intensificare şi indefinireDirecții, I, 2772012pdf
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO