Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian

Autor:
Publicația: Diacronia, 6, A83
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea noastră face parte dintr-un studiu colectiv asupra morfologiei istorice a limbii române, elaborat la Institutul de Lingvistică din București al Academiei Române. Analiza de față aprofundează o problemă particulară a evoluției cuantificatorilor numelui, și anume tendința de sudură internă pe care numeralele ordinale compuse au manifestat-o în româna veche, între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Tendința spre unitate formală a produs modificări morfologice și de comportament sintactic ale numeralelor. Obiectivul urmărit în analiză este acela de a releva și de a explica manifestările morfosintactice ale acestui proces evolutiv. De aceea, formele numeralului sînt discutate prin referire la organizarea sintactică a grupului nominal cuantificat. Cadrul conceptual și metodologic adoptat este cel al teoriei gramaticalizării și al sintaxei diacronice moderne. Cercetarea structurilor vechi care conțin numerale ordinale a condus la observații privind: particularitățile de flexiune și caracterul articulabil al numeralelor ordinale, stadiul de gramaticalizare al formantului al, originea formanților enclitici –l(u)/–le/–lea, –a, topica formanților.
  • This study is part of a collective research on the historical morphology of Romanian, conducted at the Institute of Linguistics of the Romanian Academy in Bucharest. This analysis approaches in detail a specific issue in the diachrony of noun quantifiers, more precisely, the tendency towards internal fusion which compound ordinal numerals showed in old Romanian (the 16th to 18th centuries). The tendency towards formal unity determined certain changes in the morphology and syntax of numerals. Thus, the aim of this analysis is to highlight and explain the morphosyntactic manifestations of this process. Therefore, the forms of the numeral are discussed in relation to the syntactic structure of the quantified nominal phrase. The framework adopted here is the theory of grammaticalization, and contemporary diachronic syntax. The analysis of the old structures containing ordinal numerals allows us to formulate observations related to: the inflectional features of the ordinal numerals and their combination with articles, the grammaticalization degree of the formative al, the origin of the enclitic formatives –l(u)/–le/–lea, –a, and the ordering of these formatives.
Cuvinte-cheie:
  • gramatică istorică, text biblic, documente vechi
  • historical grammar, biblical text, old documents
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 22

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
23Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
2Vasile ArvinteCalcuri lingvistice în cartea “Ieşirea” (PO, BB, Ms. 45, Ms. 4389)ALIL, XXXII, 251988-1991pdf
html
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO