Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)

Autor:
Publicația: Diacronia, 5, A66
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În cadrul proiectului CNCS cu titlul Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (Ms. 45 BAR Cluj). Ediție critică, studii lingvistice și filologice, am elaborat studiul morfologic al textului. Existența, în acest manuscris de dimensiuni considerabile (peste 900 de pagini), a unei problematici lingvistice ample și diverse îndreptățește pe deplin interesul pentru analiza sa. În studiul de față sînt urmărite, la nivel morfologic, trei aspecte: punctele stabile, care asigură continuitatea sistemului, inovațiile (unele, aflate în faze incipiente, altele, în faze avansate), respectiv elementele specifice textului ca atare. Cercetarea detaliată a ms. 45, pe baza metodelor descriptive tradiționale, dar și cu elemente de metodă aparținînd unor teorii lingvistice mai recente, contribuie la înțelegerea dinamicii istorice a constituirii normelor literare la nivel gramatical.
  • In the CNCS project with the title Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (Ms. 45 BAR Cluj). Ediție critică, studii lingvistice și filologice, we have developed the morphological study of the text. The existence, inside this considerable manuscript (over 900 pages), of a broad and diverse linguistic issue fully justifies the interest in its analysis. In the present study three aspects are pursued: the permanent points that ensure the continuity of the morphological system, the innovations (either in early or in advanced stages), and the specific elements of the text as such. The detailed study of ms. 45, based on traditional descriptive methods but with elements from more recent linguistic theories, contributes to the understanding of the historical dynamics of the formation of literary norms at a grammatical level.
Cuvinte-cheie:
  • vechea română literară, morfologie istorică, traducere, text biblic, diacronie
  • old Romanian literary language, historical morphology, translation, biblical text, diachrony
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 17

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
16Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
46Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
7Ion GhețieOriginea auxiliarului a de la pers. 3 sg. a perfectului compusSCL, XXIV (4), 4211973
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO