Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
  • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive

Autor:
Publicația: Diacronia, 9, A131
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Studiul de față își propune să evidențieze faptul că perioada condițională și cea concesivă sînt două forme de manifestare a raționamentului ipotetico-deductiv la nivelul limbajului natural. Au fost descrise în diacronie evoluția conectorilor, uneori cu sublinierea zonelor de interferență, valorile semantice impuse de componenta modală a predicativității și de determinismul contextual. Analiza evolutivă a conectorilor a scos în evidență faptul că limba română veche, pentru impunerea sensului procedural concesiv cunoaște, ca celelalte limbi romanice, o zonă mare de creativitate, dar, spre deosebire de acestea, își exercită și caracterul conservator. Conceperea celor două raporturi sintactice ca variante ale aceluiași sistem, urmărește proiecția stilistică (paradoxul și oximoronul), relația semantică și formală a conectorilor și implicarea conectorilor coordonatori adversativi în polarizarea opozițiilor în limba română veche.
  • The present study aims to highlight the fact that the conditional and concessive periods are two forms of manifestation of the hypothetical-deductive reasoning at the level of natural language. The evolution of the connectors has been described in diachrony, sometimes with the emphasis of the interference zones, with the semantic values imposed by the modal component of the predicativity and by the contextual determinism. The evolutionary analysis of the connectors has highlighted the fact that the old Romanian language, in order to impose the concessive procedural meaning, owns, like the other Romanic languages, a great area of creativity, but, unlike them, it also exercises its conservative character. The conception of the two syntactic relations as variants of the same system, studies the stylistic projection (the paradox and the oxymoron), the semantic and formal relation of the connectors and the implication of the adversative coordinating connectives in the polarization of the oppositions in the old Romanian language.
Cuvinte-cheie:
  • paradox, oximoron, perioadă, ipotetic, adversativ
  • paradox, oxymoron, period, hypothetical, adversative
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 24

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
38Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
2Alexandru GaftonSu alcuni valori della congiunzione deca in alcune versioni dell’Apostol del secolo XVIAUI/LLs, II, 951999
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
1Gh. N. Dragomirescu„Coordonarea adversativă” a concesivei cu regenta ei?LR, XXXIII (6), 5261984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
7Constantin FrâncuFormarea și evoluția complementului concesiv în limba românăSCL, XXVIII (1), 151977
34Gh. N. DragomirescuMică enciclopedie a figurilor de stilEditura Științifică și Enciclopedică1975
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO