Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
  • Aspects of coordination by junction in Old Romanian

Autor:
Publicația: Diacronia, 3, A42
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Abordarea coordonării prin joncțiune din perspectivă evolutivă a urmărit să edifice valorile discursive ale conectorilor, în formula completă a tiparelor acestei relații sintactice, și felul în care norma literară a selectat în timp elementele din fiecare subclasă. Au fost preluate informațiile statistice și cele referitoare la distribuția în ariile dialectale din studiile de specialitate recente, lucrarea recurgînd numai la exemplificări diverse, din textele românești ale primelor trei secole, evidențiind astfel continuitatea proceselor. Obiectivul principal al cercetării a fost integrarea în sistemul coordonării a tiparelor pe care cercetarea de pînă acum le-a neglijat în cea mai mare parte, chiar cînd era vorba de limba română actuală. A fost descrisă, de asemenea, (la raportul adversativ) și coordonarea din frazele de tip periodic, concesivă și condițională (aceasta din urmă nesemnalată în limba actuală), ca un fapt de continuitate: latina populară – limba română.
  • The approach of coordination by junction in a diachronic perspective aimed at establishing the discursive values of the connectors, in the integrated frame of these syntactic relation patterns, and the manner in which the literary norm selected the elements of each subclass throughout time. This study relies on statistical information and that referring to the dialectal areas distribution collected from recent studies in this field, and provides various examples from the first three centuries of Romanian texts, thus highlighting the continuity of this process. The main objective of the research was the integration in the coordination system of the patterns which the researches have mostly neglected so far, even in the Romanian contemporary language. Concerning the adversative relation, the present research also describes the coordination in periodic complex sentences such as concessive and conditional coordination (the latter unreported in contemporary Romanian) as evidence of spoken Latin – Romanian continuity.
Cuvinte-cheie:
  • conector, transfrastic, enunț, omogen, valență sintactică
  • connector, transphrastic, sentence, homogeneous, syntactic valence
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 21

65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
18Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
19Aurelia MerlanSintaxa limbii române
Relaţii sintactice şi conectori
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
61Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO