Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex
  • Slavonic–Romanian lexicons of the 17th century and their comparative digital edition (the eRomLex project)

Autori:
Publicația: Diacronia, 14, Secțiunea Lexicografia în epoca veche și premodernă: surse, A192
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Articolul prezintă proiectul eRomLex, care are ca scop realizarea unei ediții digitale comparative a celor șase lexicoane slavo-române din secolul al XVII-lea ce au ca sursă Lexiconul slavon-rutean al lui Pamvo Berînda. După prezentarea succintă a cadrului general al apariției lexicoanelor și a stadiului actual al cercetării pe această temă, am urmărit liniile generale ale proiectului, argumentînd necesitatea și beneficiile unei astfel de prezentări a materialului lexicografic. În a doua parte, exemplificînd cu extrase din materialul deja disponibil pe platforma proiectului, am arătat cîteva modalități în care autorii lexicoanelor românești valorifică informația existentă în sursă, atît la nivelul inventarului lexical, cît și la nivelul definițiilor.
    Comparația a arătat că, în afară de Lex.Mard., cantitatea de material din lexicoanele românești este apropiată de cea din Lex.Ber.; scribii români nu preiau tot inventarul din sursă, dar adaugă lexeme în plus. În ceea ce privește definițiile, de obicei acestea sunt reduse față de cele din sursă, dar există și situații în care sunt adăugate în lexicoanele românești informații de diverse tipuri. Studiul lor exhaustiv, facilitat de platforma proiectului, poate oferi observații foarte interesante despre mentalitatea și educația din epoca alcătuirii lexicoanelor românești.
  • This study discusses the eRomLex Project, aiming at elaborating a comparative digital edition of the six bilingual Slavonic–Romanian lexicons from the 17th century, based on Pamvo Berynda’s Slavonic–Ruthenian Lexicon from the same age. Following a brief presentation of the general context of these lexicons’ appearance and the current research on this topic, we will discuss the project’s aims, pointing to the benefits of a comparative digital edition. In the second section, we will comparatively examine a few strategies used by the Romanian compilers to deal with the Slavonic–Ruthenian source, both at the level of lexical inventory and definitions. The analysed examples are currently available on the project’s digital platform.
    Our comparative analysis shows that the information included in the Slavonic–Romanian lexicons is closed quantitively to the source, except for Lex.Mard. Romanian scribes did not use all the material provided by the source, yet they added new (lists of) entries. Although most definitions are shorter than the ones in the source, there are many instances where additional information of various types was provided. The comparative digital edition, facilitated by the project’s platform, will provide valuable insights into the language, mentality and education of the period in which Romanian lexicons appeared.
Cuvinte-cheie:
  • editarea textelor, eRomLex, lexicoane slavo-române, secolul al XVII-lea, lexicografie veche
  • text editing, eRomLex, Slavonic–Romanian lexicons, the 17th century, old lexicography
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO