Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Spiritul critic la Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca
  • The critical spirit of Alexandru I. Philippide: Un specialist român la Lipsca

Autor:
Publicația: Diacronia, 2, A25
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Beneficiind de consecințele dezvoltării culturale și științifice europene amorsate în secolul al XIX-lea, spațiul românesc a resimțit totodată rămînerile în urmă de pînă atunci. Deficitul de dezvoltare și organizare a științelor și culturii, calitatea slabă a relațiilor acestora cu complexul social, erau augmentate frecvent nu neapărat prin calitatea slabă a învățaților români, cît printr-o anumită superficialitate a acestora în a aborda și prezenta chestiunile tratate. Încercînd să confere temeinicie, acuratețe și transparență construcției științifice la care participa, A. Philippide a resimțit adesea în mod negativ unele dintre comportamentele și rezultatele științifice prezentate de colegii săi de generație. În acest context, dincolo de calitatea ridicată a rezultatelor sale și de atitudinea sa înalt responsabilă, calea prin care savantul ieșean a încercat ameliorarea procesului a fost cea a polemicii științifice.
  • Benefiting from the consequences of cultural and scientific development which kicked off in the 19th century, the Romanian space also felt the lags up till then. The development and organisation deficit of science and culture, the poor quality of their relationships with the social complex, were augmented frequently not necessarily by the poor quality of the Romanian scholars, but by a certain superficiality of theirs in the approach and presentation of the treated matters. Trying to confer reliability, accuracy and transparency to the scientific construction in which he took part, A. Philippide often felt in a negative manner some of the scientific behaviours and results presented by his generation colleagues. In this context, beyond the high quality of his results and his highly responsible attitude, the way in which the scholar from Iași tried to improve the process was the scientific polemic.
Cuvinte-cheie:
  • Philippide, polemică științifică, diacronie, istoria limbii
  • Philippide, scientific polemic, diachrony, history of language
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

3Daciana VladLa polémique entre scientifiques: une approche polyphoniqueSL, 1, 197-2122011pdf
html
7Alexandru GaftonOriginea românilor – piatră de temelie a Şcolii lingvistice de la IaşiPhil. Jass., V (1), 51-552009pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
5Alexandru GaftonPolemica științifică la G. IvănescuAUI, LIII, 4752007pdf
5Alexandru PhilippideȘtiința noastră. Cum știm. Cum ar trebui să știm. Starea psihologicăAUS, XII (1), 1052006
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
18Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
3Alexandru PhilippideDicționarul Academiei Române sau Basmul cucoșului roșViața Rom., III (8), 257-2611908pdf
5Alexandru PhilippideCum se apără specialistul romînViața Rom., III (8), 16-281908pdf
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO