Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La métaphore dans l’activité de parler

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LVIII (2), p. 201
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [The Metaphor in the Activity of Speaking] This paper presents the results of a study in the field of speech linguistics, which investigates linguistic phenomena starting from the activity of speaking, rather than from language. From the perspective of the three linguistic levels proposed by Eugenio Coseriu, the creation of metaphors is situated at the universal level. This paper investigates the common ground that integral linguistics and cognitive semantics share. An illustrative case study is proposed in order to highlight the manner in which the two semantic approaches may complement one another to the benefit of research in the field of metaphor.
  • [Metafora în activitatea de vorbire] Lucrarea prezintă rezultatele unei cercetări în domeniul lingvisticii vorbirii care studiază fenomenul lingvistic din punctul de vedere al vorbirii, nu al limbii. Având în vedere cele trei niveluri ale limbajului propuse de Eugeniu Coşeriu, creaţia de metafore este situată la nivel universal. Din această perspectivă, lucrarea de faţă investighează elementele comune ale semanticii integrale şi ale semanticii cognitive. Se propune, de asemenea, un studiu de caz ilustrativ, cu scopul de a sublinia modul în care cele două tipuri de abordări semantice pot fi utile una celeilalte în ceea ce priveşte cercetarea în domeniul metaforei.
Cuvinte-cheie:
  • metaphor, metasemy, speech, linguistic levels, activity, creativity, cognitive semantics, integral linguistics
  • metaforă, metasemie, vorbire, niveluri ale limbajului, activitate, creativitate, semantică cognitivă, lingvistică integrală
Limba: franceză

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 3

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
14Mircea BorcilăLingvistica integrală și fundamentele metaforologieiDR, s.n., VII-VIII, 47-772002-2003pdf
html
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: