Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697
  • Typographical revision and language option in the Evangelium from Snagov, 1697

Autori:
Publicația: Diacronia, 13, A178
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Noua ediție a Evangheliei realizată la Snagov, în 1697 (E 1697) se distinge de cele anterioare ei prin două aspecte: a) organizarea textului – căci se reface și se asigură exactitatea trimiterilor biblice în legătură cu momentele anului bisericesc, făcîndu-se astfel corelarea între cartea liturgică de uz bisericesc și textul-arhetip, Noul Testament, împărțit pe capitole; b) opțiunea lingvistică a diortositorului, care vizează în mod special și consecvent regimul timpurilor verbale, i.e., schimbarea formelor de perfect simplu din ediția-bază (E 1693) în forme de perfect compus.
    Diferențe de natură tipografică, de grafie și lingvistice identificate între E 1697 B[ucurești], E 1697 I[ași] și E 1697 V[iena], din cele unsprezece exemplare ale cărții păstrate pînă azi, indică desfășurarea unor etape în realizarea ediției, un comportament editorial și tipografic complex și neliniar.
  • The new edition of the Evangelium printed in Snagov, in 1697 (E 1697) is distinguished from the previous ones by two aspects: a) structure of the text – because the accuracy of the biblical references in relation to the moments of the church year is restored and ensured, thus making the correlation between the liturgical book of ecclesiastical use and the archetype-text, the New Testament, divided into chapters; b) linguistic option of the editor, which specifically and consistently aims at the regime of verbal tenses, i.e., the change of the forms of the simple perfect of the basic edition (E 1693) into forms of compound perfect.
    Typographical and linguistic differences identified between E 1697 B[ucharest], E 1697 I[ași] and E 1697 V[ienna], of the eleven copies of the book, preserved to this day, indicate the unfolding of some stages in the realization of the edition, a complex and nonlinear editorial and typographical behaviour.
Cuvinte-cheie:
  • filologie, editarea textelor, analiză comparată
  • philology, text editing, comparative analysis
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
9Gabriel ȘtrempelAntim IvireanulEditura Academiei1997
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO