Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648
  • Inserts and omissions in the Calvinist Catechism printed in 1648

Autor:
Publicația: Diacronia, 2, A22
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Studiul de față este menit a contribui la cercetările asupra vechilor traduceri românești, privite din perspectivă traductologică. În acest sens, finalitatea urmărită o constituie aceea de a configura o tipologie a inserturilor și a omisiunilor observabile în traducerea românească a catehismului din 1648, plecîndu-se de la cauzele care le-au generat. Astfel, aplicînd metodele și instrumentarul proprii analizei comparative, se urmăresc contextele în care traducerea românească prezintă abateri de la una dintre cele două surse întrebuințate sau de ambele, precum și considerentele care au putut orienta opțiunile traducătorului de a insera sau, dimpotrivă, de a omite unități lingvistice de dimensiuni variate. În textul supus analizei, statutul inserturilor și al omisiunilor variază de la caz la caz, însă, luate în ansamblu, acestea pot fi grupate în două clase esențiale, reflectînd două nivele de performanță diferite: nivelul creației, respectiv cel al imitației.
  • The present paper aims to contribute to researches on old Romanian translations, examined from the perspective of translation studies. In this respect, the pursued objective is to set up a typology of inserts and omissions found in the Romanian translation of the catechism printed in 1648, taking into account the main causes which generated them. Thus, applying the methods and tools characteristic for comparative analysis, we shall present the contexts in which the Romanian translation deviates from one of its sources or from both of them, focusing on the reasons which could have determined the translator’s options to insert or, on the contrary, to omit certain linguistic units. In the text chosen for analysis, the status of inserts and omissions varies from case to case, but, taken all together, they may be grouped into two main classes reflecting two different levels of translation achievement: the level of creation and the level of imitation respectively.
Cuvinte-cheie:
  • text biblic, traducere, analiză comparată, filologie, diacronie
  • biblical text, translation, comparative analysis, philology, diachrony
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
3Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
11Andrei VeressBibliografia română-ungară
Românii în literatura ungară și ungurii în literatura română. I. 1473–1780; II. 1781–1838
Cartea Românească1931
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO