Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
  • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns

Autor:
Publicația: Diacronia, 6, Secțiunea Editorial, A82
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În urma examinării unui corpus bogat de limbă română veche, autorul ajunge la concluzia că fenomenul ‘pluralizării’ substantivelor masive și al celor abstracte este extrem de frecvent în româna veche. Efectele semantice ale pluralizării sînt asemănătoare pentru masive și abstracte, constînd în apariția unor varietăți semantice denotative și/sau conotative. Din ansamblul desinențelor de plural, dacoromâna și-a specializat una (desinența –uri) pentru pluralizarea masivelor. Evoluția desinenței –uri evidențiază un proces special, de convertire a unui semn gramatical (de plural) într-unul lexical (așa-numitele ‘plurale lexicale’). Deși ‘pluralele lexicale’ apar, izolat, și în alte limbi romanice, nicăieri nu au luat extinderea și regularitatea din română.
  • The analysis of a rich old Romanian corpus shows that the ‘pluralization’ of mass and abstract nouns is extremely frequent in old Romanian. The semantic effects of pluralization are similar for mass and abstract nouns, consisting in the creation of denotative and/or connotative semantic variants. Of the plural endings, –uri is specialized for the pluralization of mass nouns in Daco-Romanian. The evolution of the ending –uri illustrates the specific process by which a grammatical (plural) morpheme is converted into a lexical morpheme (the so-called ‘lexical plurals’). ‘Lexical plurals’ have isolated occurrences in other Romance languages, but they have not reached the spread and regularity they display in Romanian.
Cuvinte-cheie:
  • română veche, masiv, abstract, pluralizare, plural lexical
  • old Romanian, mass noun, abstract noun, pluralization, lexical plural
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 17

2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
2Martin MaidenAmbiguity in Romanian Word-Structure. The Structure of Plurals in …uriRRL, LXI (1), 3-122016pdf
2Martin MaidenSegmentarea cuvintelor în teoria morfologică şi problema pluralelor româneşti în ...uriPerspective, 112016pdf
64Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
54Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
4Mioara AvramDespre desinența -uri la substantivele feminineAUI, XLIX-L, 632003-2004
75Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
130Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
8Constantin FrâncuVechimea și difuziunea lexicală a unei inovații comune dialectelor limbii române: desinența -uri la pluralul femininelorLR, XXXI (3), 1991982
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
133Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
105I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO