“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
  • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns

Author:
Publication: Diacronia, 6, Section Editorial, A82
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În urma examinării unui corpus bogat de limbă română veche, autorul ajunge la concluzia că fenomenul ‘pluralizării’ substantivelor masive și al celor abstracte este extrem de frecvent în româna veche. Efectele semantice ale pluralizării sînt asemănătoare pentru masive și abstracte, constînd în apariția unor varietăți semantice denotative și/sau conotative. Din ansamblul desinențelor de plural, dacoromâna și-a specializat una (desinența –uri) pentru pluralizarea masivelor. Evoluția desinenței –uri evidențiază un proces special, de convertire a unui semn gramatical (de plural) într-unul lexical (așa-numitele ‘plurale lexicale’). Deși ‘pluralele lexicale’ apar, izolat, și în alte limbi romanice, nicăieri nu au luat extinderea și regularitatea din română.
  • The analysis of a rich old Romanian corpus shows that the ‘pluralization’ of mass and abstract nouns is extremely frequent in old Romanian. The semantic effects of pluralization are similar for mass and abstract nouns, consisting in the creation of denotative and/or connotative semantic variants. Of the plural endings, –uri is specialized for the pluralization of mass nouns in Daco-Romanian. The evolution of the ending –uri illustrates the specific process by which a grammatical (plural) morpheme is converted into a lexical morpheme (the so-called ‘lexical plurals’). ‘Lexical plurals’ have isolated occurrences in other Romance languages, but they have not reached the spread and regularity they display in Romanian.
Key words:
  • română veche, masiv, abstract, pluralizare, plural lexical
  • old Romanian, mass noun, abstract noun, pluralization, lexical plural
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 17

2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
2Martin MaidenAmbiguity in Romanian Word-Structure. The Structure of Plurals in …uriRRL, LXI (1), 3-122016pdf
2Martin MaidenSegmentarea cuvintelor în teoria morfologică şi problema pluralelor româneşti în ...uriPerspective, 112016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
4Mioara AvramDespre desinența -uri la substantivele feminineAUI, XLIX-L, 632003-2004
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
8Constantin FrâncuVechimea și difuziunea lexicală a unei inovații comune dialectelor limbii române: desinența -uri la pluralul femininelorLR, XXXI (3), 1991982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
50Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN