Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rolul stilistic al articolului în limba română

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 8, p. 109
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The present paper reveals an aspect of „expressive grammar”, being an investigation of a grammatical issue from the stylistic point of view, which is an eloquent interdisciplinary expression. By means of their semantic-expressive possibilities, all the lexical-grammatical classes build up their own stylistic fields. Due to its lack of independence and its morphemic role, the stylistic function of the article is reduced.
    The stylistic role of the article derives from the definite / indefinite content induced to the basic word, from its main use as principal noun-building means, from its possibility to obtain euphonic-prosodic effects through its enclitic position etc.
  • Lucrarea de faţă relevă un aspect al gramaticii expresive, fiind o investigare a problemei gramaticale din punct de vedere stilistic, o expresie interdisciplinară elocventă. Prin posibilităţile semantico-expresive, toate clasele lexico-gramaticale îşi construiesc propriul câmp stilistic. Datorită lipsei independenţei şi rolului morfematic, funcţia stilistică a articolului este redusă.
    Rolul stilistic al articolului derivă din conţinutul definit-indefinit indus cuvântului de bază, de la rolul principal de a construi substantive, de la posibilitatea de a obţine efecte eufonico-prozodice prin poziţionarea sa enclitică etc.
Cuvinte-cheie:
  • article, stylistics, expressive grammar, determinants, euphony
  • articol, stilistică, gramatică expresivă, determinanţi, eufonie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
3Gabriela Pană DindeleganAspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a substantivizării adjectivuluiAspecte, II2003pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
30Gheorghe DragomirescuDicționarul figurilor de stil
Terminologia fundamentală a analizei textului poetic
Editura Științifică1995
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
26Constantin NegreanuStructura proverbelor româneştiEditura Științifică și Enciclopedică1983
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: