Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Despre adaptarea grafică a numelor proprii din prima traducere a Septuagintei în limba română (Ms. 45)
  • On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)

Autor:
Publicația: Diacronia, 3, A40
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Printre dificultățile cu care s-au confruntat întotdeauna traducătorii Bibliei se numără adaptarea numelor proprii din acest text în fiecare idiom. Unele nume proprii biblice au fost adaptate în limba română odată cu primele traduceri ale unor fragmente din Vechiul și din Noul Testament. Cele mai multe nume proprii biblice au fost însă adaptate pentru prima dată în limba română odată cu prima traducere românească a Septuagintei, efectuată de Nicolae Spătarul (Milescu) în a doua jumătate a secolului al XVII-lea și păstrată într-o copie manuscrisă revizuită (Ms. rom. 45) datînd din același secol. Sursa principală a acestei traduceri a fost o ediție a Septuagintei apărută la Frankfurt, în 1597. În spiritul literalismului care caracteriza traducerile Bibliei în epocă, tendința dominantă a traducătorului și a revizorilor a fost să conserve pe cît posibil forma numelor proprii din textul sursă, încercînd totodată să le integreze în grafia și în flexiunea limbii române. Pornind de la particularitățile formale ale numelor din textul-sursă, ne propunem să descriem unele aspecte și probleme legate de principiile grafice care au stat la baza transpunerii numelor proprii din sursa grecească în Ms. 45.
  • Among the difficulties that have always challenged the translators of the Bible one can mention the adaptation of proper names in each idiom. Certain biblical proper names were adapted into Romanian when the first translations of fragments belonging to the Old and the New Testaments were performed. However, most biblical proper names were adapted into Romanian for the first time in the translation of the Septuagint performed by Nicolae Spătarul (Milescu) in the second half of the 17th century and preserved in a manuscript copy (the Romanian manuscript no. 45) from the same century. The main source of this translation was an edition of the Septuagint issued in Frankfurt in 1597. In accordance with the spirit of literalism in Bible translation in that period, the main tendency of translators and reviewers was to preserve, as much as possible, the original form of proper names as they appeared in the source-text, attempting, at the same time, to integrate them in the formal system (graphy, declension) of the Romanian language. Starting from the formal particularities of the names in the source-text, we aim at describing certain aspects related to the graphic principles that the transposition of proper names from the Greek source into Ms. 45 was based upon.
Cuvinte-cheie:
  • nume proprii, traducere, adaptare formală, limba română, Septuaginta
  • proper names, translation, formal adaptation, Romanian language, Septuagint
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
2Liviu OnuConcordanțele lingvistice sau capcanele stabilirii paternității unui text. Probleme de metodă. IILR, XXXIII (2), 1191984
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
4Domnița Ichim-TomescuObservații asupra adaptării morfologice a toponimelor străine în limba românăLR, XXVII (3), 2371978
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO