Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Interdependenţele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român
  • The interdependencies of bilingual behaviour. Psycholinguistic and sociolinguistic profile of Hungarian-Romanian bilinguals

Autor:
Publicația: Diacronia, 2, A21
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea de față are ca punct de plecare prezentarea specificului unei populații școlare din România pentru care limba română reprezintă limba ne-maternă, limba maternă fiind limba maghiară. Prima parte a lucrării oferă o caracterizare succintă a formelor de bilingvism care pot fi identificate în contextul acestei populații. Această subtemă va aborda, pe de o parte, coordonatele lingvistice ale profilului subiectului bilingv studiat de noi (interferența lingvistică, calcul lingvistic, pseudo-creativitatea lingvistică etc.), iar, pe de altă parte, va oferi o prezentare a principalelor dimensiuni socio-afective ale conduitei verbale (cum ar fi, angoasa comunicațională, refularea intenției de comunicare, schimbarea de cod lingvistic etc.). Aceste caracteristici, în configuraţia lor specifică, pot fi urmărite și în contextul altor vorbitori bi(multi)lingvi. Partea a doua a lucrării cuprinde descrierea unor strategii de activare a vocabularului în cazul persoanelor bilingve prin raportare la varietatea contextelor de comunicare.
    Constatările, observațiile formulate reprezintă o sinteză a cercetărilor empirice desfășurate în anii anteriori (2000–2013) prin metode diferite de cercetare, cum ar fi: observația, studiul de caz, interviul structurat, chestionarea. Lucrarea își propune să ofere o imagine globală asupra unei configurații specifice de manifestare a bilingvismului.
  • This paper presents the specific features of a school population in Romania for whom Romanian is a non-native language, their mother tongue being Hungarian. The first part of the study offers a description of the main characteristics of the verbal behaviour of this bilingual population. The first subheading will discuss, on the one hand, the linguistic profile of the subjects (linguistic interference, linguistic pseudo-creativity etc.) and, on the other hand, it will present the main aspects of the socio-affective dimension of verbal behaviour (such as communicational anguish, displacement of communicational intention, linguistic code switching etc.). Practically, these features can be followed in the case of other bi(multi)lingual speakers as well. The second part of the paper presents certain lexical and semantic interference and vocabulary activating habits in the case of bilingual persons, relating them to the linguistic context and the linguistic landscape.
    The formulated data and observations represent a synthesis of empirical research carried out between 2000–2013 through different methods, such as: observation, case studies (within the context of the data referring to the profile of language behaviour), structured interviews and questionnaires (employed in the study of the linguistic landscape). The main aim of this study is to offer a socio- and psycholinguistic profile of Hungarian-Romanian bilingualism set in a holistic context.
Cuvinte-cheie:
  • limba română ne-maternă, bilingvism, interferență lingvistică, contact lingvistic, conduită verbală
  • Romanian as a non-native language, bilingualism, linguistic interference, language contact, verbal behaviour
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO