Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eugenio Coseriu and his disciples on the issue of synonymy

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, VIII (1), p. 101
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:
  • În această lucrare, ne propunem o scurtă trecere în revistă a ideilor lui Eugenio Coseriu cu privire la sinonimie şi la câteva contribuţii ale discipolilor coserieni (fie ei direcţi sau indirecţi), referitoare la acest subiect. Cu toate acestea, cea mai mare parte a acestui articol prezintă propria noastră contribuţie la studiul sinonimiei, al cărui punct de plecare l­a reprezentat lingvistica integrală a lui Coseriu, considerată un cadru epistemologic de referinţă. Am încercat să aplicăm, în cadrul studiului general al sinonimiei (lexical, frazeologic şi lexico­frazeologic), deosebiri precum: limbajul ca activitate [enérgeia], competenţă [dýnamis] şi produs [érgon] la cele trei niveluri (universal, istoric şi individual); normă şi sistem; limbaj istoric şi limbaj funcţional etc. În ce ne priveşte, am urmărit să evidenţiem, pentru fiecare nivel de­al lui Coseriu în parte, diferenţa dintre sinonimia in actu (cea reală) şi sinonimia in potentia (cea virtuală sau potenţială). Am urmărit, de asemenea, să atragem atenţia asupra importanţei competenţei (în principal a celei idiomatice şi a celei expresive), în analiza diferitelor tipuri de sinonimie ca formă de ‘cunoaştere’ în folosirea sinonimelor.
  • In this paper we aim to briefly review Eugenio Coseriu’s ideas regarding synonymy and some Coserian disciples’ contributions (be they direct or indirect) concerning this issue. The largest part of this article, however, presents our own contribution to the study of synonymy, whose starting point was Coseriu’s integral linguistics, considered as an epistemological frame of reference. We have tried to apply, within the general study of synonymy (lexical, phraseological and lexico-phraseological), distinctions such as: language as activity [enérgeia], competence [dýnamis] and product [érgon] to its three levels (universal, historical and individual); norm and system; historical language and functional language, etc. As far as we are concerned, we were interested in pointing out, for each of Coseriu’s levels in turn, the difference between synonymy in actu (the real one) and synonymy in potentia (the virtual or potential one). We also aimed at drawing attention to the importance of competence (mainly the idiomatic and expressive ones) in the analysis of different types of synonymy as “knowledge” in using the synonyms.
Cuvinte-cheie:
  • Sinonimie, discipoli coserieni, lingvistică integrală, competenţă lingvistică, limbaj funcţional
  • Synonymy, Coserian disciples, integral linguistics, linguistic competence, functional language
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: