Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • De la noematologie la hermeneutică. Perspectiva lui Nicolae I. Apostolescu
  • From noematology to hermeneutics. Nicolae I. Apostolescu’s perspective

Autor:
Publicația: Diacronia, 12, A168
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În acest articol voi analiza contribuția unui discipol al lui B.P. Hasdeu, Nicolae I. Apostolescu, care (în studiul Limbajul și înfățișările lui sociale) reia discuția magistrului său despre noematologie și lărgește sfera acesteia, ducînd-o spre un soi de „hermeneutică a sensului”, aplicabilă atît la revelarea sensului (ascuns) din artă în general, cît și la explicațiile de natură etimologică (pentru a lămuri, de pildă, felul în care apar etimologiile populare, cînd vorbitorul face anumite legături, „înțelege” într-un anume fel situațiile care motivează anumite semnificații ș.a.m.d.). Cu acest prilej, voi încerca să demonstrez că N.I. Apostolescu merită să fie considerat un precursor însemnat al cercetărilor hermeneutice din spațiul românesc.
  • In this article I will analyse the contribution of Nicolae I. Apostolescu, one of B.P. Hasdeu’s disciples, who (in his study, Language and its Social Manifestations) resumes his magister’s discussion about noematology and enlarges its sphere, directing it to a kind of “hermeneutics of sense”, appliable to both revealing the (hidden) meaning in art in general, and to etymological explanations (in order to clarify, for instance, the way in which folk etymologies appear, when the speaker makes certain connections, understands the situations which motivate certain significations in a specific way etc.). On this occasion, I will try to demonstrate that N.I. Apostolescu deserves to be considered an important forerunner of the Romanian hermeneutical research.
Cuvinte-cheie:
  • noematologie, hermeneutică, sens, etimologie populară, lingvistica textului
  • noematology, hermeneutics, sense, folk etymology, text linguistics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

4Cristinel MunteanuNoematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. CoşeriuPhil. Jass., IX (2), 85-942013pdf
html
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO