Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • La capătul îndepărtat al diacroniei: spirala evolutivă a apariției limbajului. O teorie
  • At the far end of diachrony: the evolutive spiral of the emergence of language. A theory

Autor:
Publicația: Diacronia, 10, Secțiunea Editorial, A141
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Între eforturile analitice care urmăresc asiduu chestiunea apariției limbajului articulat și, eventual, a formării mecanismului cerebral care l-a făcut posibil, ipoteza sistemului oglindă elaborată de Michael A. Arbib este una foarte bine articulată, grație abordării interdisciplinare. Articolul de față scoate în evidență cîteva elemente cruciale din procesul elaborării ei și îi expune esența: 1. nu există o gramatică universală înnăscută; 2. starea propice limbii este multimodală – a evoluat ca sistem multimodal manual/facial/vocal, în trepte: a) la bază, protosemnul (protolimbaj gestual, cu un repertoriu deschis de semne); b) apoi, protovorbirea (protolimbaj vocalizat), care a pus la dispoziție „masa neurală critică” grație căreia c) limbajul s-a dezvoltat din protolimbaj, ca rezultat al inovațiilor culturale; 3. mecanismele cerebrale care susțin limbajul au evoluat deasupra unui mecanism primitiv pre-hominid fără legătură, inițial, cu comunicarea; acesta, i.e. sistemul oglindă responsabil de apucare, a oferit fundamentul evolutiv pentru paritatea lingvistică.
  • Among the analytical efforts that pursue the question of the emergence of language, and possibly the formation of the cerebral mechanism that made it possible, the hypothesis of the mirror system developed by Michael A. Arbib is a well-articulated one, due to an interdisciplinary approach. The present article highlights several crucial elements in the process of its elaboration and exposes its essence: 1. there is no innate universal grammar; 2. language-readiness is a multimodal state – it evolved as a multimodal system: manual/facial/vocal, by stages: a) first, the protosign (manual protolanguage, with an open repertoire of signs); b) then, the protospeech (vocal protolanguage), that provided “the critical neuronal mass” due to which c) language evolved from protolanguage, as a result of cultural innovations; 3. the brain mechanisms that sustain language evolved atop a primitive pre-hominid mechanism that initially had nothing to do with communication; this, i.e. the mirror system for grasping, provided the evolutive base for language parity.
Cuvinte-cheie:
  • neurolingvistică, neuroni oglindă, ipoteza sistemului oglindă, formarea limbilor
  • neurolinguistics, mirror neurons, mirror system hypothesis, origin of languages
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

1Eva Jablonka, Marion J. LambPatru dimensiuni ale evoluției
Variație genetică, epigenetică, simbolică și comportamentală
Casa Editorială Demiurg2019
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO