Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de retorică modernă. (2) Implicaţii în educaţia tinerilor şi a adulţilor

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 8, p. 90
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The communicative imperatives of the contemporary world impose upon the return of the argumentative text in the essence of present formative programs, with the vast problematic lying at the intersection of some reference subjects like the Theories of Communication, Neo-rhetoric, the Theory of Text and Discourse. Our intention is that of capturing some new modeling elements in order to continue our first part of this article able to render the features of the argumentative strategies for a structuring pattern of the great verbal complexes in its double dimension: as a cognitive model and as a legitimate cultural negotiation pattern.
  • Imperativele comunicative ale lumii contemporane impun întoarcerea textului argumentativ în esenţa programelor de formare de azi, cu problematica vastă stând la intersecţia unor subiecte de referinţă precum teoriile comunicării, neoretorica, teoria textului şi a discursului. Intenţia noastră este să captăm câteva elemente modelatoare noi, pentru a putea continua prima parte a acestui articol, să redăm trăsăturile strategiilor argumentative pentru un model de structurare a complexelor verbale în dubla sa dimensiune: ca model cognitiv şi ca model cultural legitim de negociere.
Cuvinte-cheie:
  • rhetorics, communication, identity, persuasion, conceptualization
  • retorică, comunicare, identitate, persuadare, conceptualizare
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

13Silvia SăvulescuRetorică şi teoria argumentăriiComunicare.RO2004
11Constantin SălăvăstruTeoria şi practica argumentăriiEditura Polirom2003
38Umberto EcoTratat de semiotică generalăEditura Științifică și Enciclopedică1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: