Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • „Viața cuvintelor” în locuțiunile verbale românești cu element-cheie din limba turcă
  • “The life of words” in Romanian verbal idioms with key element of Turkish origin

Autor:
Publicația: Diacronia, 9, A136
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Studiul de față analizează un aspect al constituirii și circulației în timp și spațiu al unor locuțiuni verbale românești bazate pe termeni-cheie de origine turcească. Mai precis, avem în vedere schimbările de sens petrecute în limba română, prin integrarea respectivelor împrumuturi turcești în frazeologisme calchiate după limba turcă veche, dar mai ales dezvoltate pe teren românesc. Nu totdeauna procesul contactului lingvistic s-a petrecut lin, la vedere. Locuțiunile au trecut prin epoci de opacizare a sensului, apoi de revitalizare, în noi forme. La dificultățile create de selecția termenilor-cheie din straturi vechi și/sau regionale ale limbii turcești se adaugă folosirea lor în condiții similare (arhaicitate etc.) în română, cu încărcătură conotativă, metaforică suplimentară. Mecanismele sînt cele cunoscute din semantica istorică: metaforizarea, adaptarea la contextul socio-cultural etc., iar rezultatul este îmbogățirea permanentă și plasticizarea limbii române.
  • The present study analyzes an aspect of the formation and circulation in time and space of Romanian verbal idioms with key elements of Turkish origin. More precisely, we are thinking about the changes of meaning in Romanian as a result of the integration of the respective Turkish loans, in phrases that are old Turkish, but which mostly developed in Romanian language. The process of the linguistic contact has not always been smooth, obvious. The phrases have been subjected to eras in which meaning became opaque, then to periods in which they were revitalized, into new forms. To the difficulties created by the selection of the key terms of the old and/or regional layers of the Turkish language, we add their use in similar conditions (archaicity etc.) in Romanian, with additional connotative, metaphoric charge. The mechanisms are mostly known from historical semantics: metaphor, adaptation to the socio-cultural context etc., and the result is the permanent enrichment and modeling of the Romanian language.
Cuvinte-cheie:
  • locuțiune verbală, limba română, limba turcă, împrumut, evoluție semantică
  • verbal idioms, Romanian, Turkish, loan, semantic evolution
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

5Petre Gheorghe BârleaTraduceri și traducători
Pagini din istoria culturii române
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2016
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
5Emil Suciu101 cuvinte de origine turcăHumanitas2011
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
54Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO