Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna
  • A diachronic analysis of the Crasna hydronim field

Autor:
Publicația: Diacronia, 8, A121
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Ne-am propus, în acest articol, să urmărim formarea (prin procese structurale de polarizare și diferențiere, teoretizate de Dragoș Moldovanu) și evoluția în timp a cîmpului toponimic dezvoltat de la hidronimul Crasna, numele unui afluent al rîului Bîrlad. Organizarea unui astfel de ansamblu toponimic în jurul unui toponim principal, care desemnează un obiect (socio)geografic considerat de denominatori ca fiind de importanță majoră față de altele dintr-o zonă, este un proces natural, care oglindește realitatea de pe teren. Demersul nostru se sprijină pe informații culese din colecții de documente, dicționare, hărți și monografii. Prin urmărirea sincronică și diacronică a cîmpului hidronimului Crasna am surprins relațiile dintre toponime, concurența denominativă, existența unor omonimii și evoluția structurii toponimice.
  • This study aims at analyzing the formation (through differentiation and polarization processes as described by Dragoș Moldovanu) as well as the evolution of the toponymic field developed from the hydronym Crasna, the name of a tributary of the Bîrlad River. The organization of such a toponymic ensemble around a main toponym which denominates a (socio)geographical object regarded by denominators as being of major importance when compared to other toponyms in the area represents a natural process that mirrors the reality in the field. Our approach is based on information extracted from document collections, dictionaries, maps and monographs. The synchronic and diachronic study of Crasna toponym field revealed the relationships between toponyms, the denominative concurrence, the existence of certain homonyms, as well as the evolution of the toponymic structure.
Cuvinte-cheie:
  • cîmp toponimic, polarizare, diferențiere, diacronie, Crasna
  • toponymic field, polarization, differentiation, diachrony, Crasna
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

5Adrian RezeanuPeriplu toponimicEditura Academiei2014
35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
6Gheorghe BolocanTransferul de nume în toponimieSCL, XXVIII (2), 1711977
18Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 73-1001972pdf
html
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO