Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș
  • Hydronyms in Ocna Șugatag commune, Maramureș county

Autor:
Publicația: Diacronia, 8, A120
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Articolul este o analiză a hidronimelor din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, fiind parte a unei cercetări mai ample asupra toponimiei maramureșene. Amplasat într-o zonă deluroasă, la poalele munților Gutîi, pe cursul rîului Mara, hotarul celor patru localități componente ale comunei, Breb, Hoteni, Sat-Șugatag și Ocna Șugatag, se caracterizează printr-o vastă rețea hidronimică, văi și izvoare, afluenți ai Marei, dar și fîntîni, lacuri și mlaștini. Corpusul lucrării a fost extras din materialul toponimic cules prin anchete de teren, nepublicat pînă în prezent. Numele topice sînt tratate individual, pentru fiecare hidronim precizîndu-se răspunsurile informatorilor, formele diferite, dacă este cazul, precum și date suplimentare, cunoscute de noi, Ocna Șugatag fiind localitatea noastră natală. Scopul acestui demers este stabilirea etimologiei hidronimelor din arealul cercetat. Pentru o privire de ansamblu asupra hidronimiei și a antroponimiei care stă la baza ei, indicăm și ariile de răspîndire ale unor nume topice, limitîndu-ne însă la Transilvania, precum și frecvența numelor de familie pe județ. În urma analizei etimologice a toponimelor care denumesc ape, acestea sînt clasificate din punct de vedere structural, pentru a ilustra modelele sintactico-morfologice identificate. Concluzia noastră susține faptul că hidronimele din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș, reflectă relațiile de proprietate, precum și caracteristicile geomorfologice și geologice ale locului.
  • The article is an analysis of hydronyms from Ocna Șugatag, Maramureș county and it represents a part of a larger research on Maramuseș toponymy. Settled on a hilly area, at the foot of Gutîi mountains, on Mara river, the boundaries of the four localities belonging to the commune: Breb, Hoteni, Sat-Șugatag and Ocna Șugatag are characterized by a vast hydronymic net, with valleys and springs, affluents of Mara river, but also wells, lakes and swamps. The corpus of the work has been extracted from inedit toponymic material collected during field researches. The topic names are individually discussed, for each hydronym the answers given by the subject have been indicated, and also different forms, when registered, and supplementary data known to us, as Ocna Șugatag is our native place. The purpose of the study is to establish the etymology of hydronyms in the researched area. In order to provide a broad perspective on the hydronymy and the anthroponymy which represents its basis, we also indicate the distribution of topic names in Transylvania and the frequency of surnames in the county. After the analysis of toponyms referring to waters, they are classified from the structural point of view in order to illustrate the identified syntactical and morphological patterns. Our conclusion is that the hydronyms in Ocna Șugatag, Maramureș county reflect property relationships and geomorphological and geological features of the area.
Cuvinte-cheie:
  • toponim, hidronim, antroponim, nume de familie, model toponimic
  • toponym, hydronym, anthroponym, surname, toponymic pattern
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

5Adelina Emilia MihaliToponimie maramureșeană
Valea superioară a Vișeului
Editura Mega2015
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
7Gheorghe BolocanStratificare în toponimieLR, XXIV (6), 5831975
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO