Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Construcții (pseudo)scindate în româna veche
  • (Pseudo)cleft constructions in old Romanian

Autor:
Publicația: Diacronia, 6, A91
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Articolul examinează trăsăturile sintactice și semantice ale structurilor scindate în limba română veche, în comparație cu tiparele din româna modernă. Prin mecanismul de scindare, în limba actuală se pot obține exclusiv construcții pseudo-scindate (structuri de identificare cu relative libere introduse prin ce sau structuri relative cu antecedent, în care constituentul focalizat este plasat la finalul construcției, după copulă, sau tipare inverse, cu constituentul focalizat plasat înaintea copulei și a relativei). Analiza unui corpus de limbă română veche a arătat că aceste construcții erau destul de frecvente, însă tiparele erau mai variate: pe lîngă structurile scindate și pseudo-scindate prototipice, se regăsesc și structuri hibride, care amalgamează trăsături ale celor două variante.
  • The article examines the syntactic and semantic features of cleft sentences in Old Romanian (OR) as compared to Modern Romanian (MR). The clefting strategy in MR can only produce pseudo-cleft constructions (identifying structures with free relative clauses headed by ce, or relative clauses with an antecedent; the focalized constituent follows the relative clause and the copula; the reversed pattern is also possible: the focalized constituent is placed before the copula and the relative clause). The analysis of an OR corpus showed that cleft constructions were quite frequent, but the patterns were more diverse than in MR: besides cleft and pseudo-cleft constructions, OR also employed hybrid constructions, that amalgamate the features of the prototypical clefts.
Cuvinte-cheie:
  • construcții scindate, construcții pseudo-scindate, construcții relative, română veche
  • cleft sentences, pseudo-cleft sentences, relative clauses, old Romanian
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO