Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Note despre numele proprii în traducerile românești din secolul al XVIII-lea ale Vieții lui Petru (de Antonio Catiforo)
  • Notes on proper names in the 18th century Romanian translations of the Life of Peter (by Antonio Catiforo)

Autor:
Publicația: Diacronia, 5, A68
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Vita di Pietro este o lucrare alcătuită de grecul Antonio Catiforo în limba italiană, publicată la Veneția, în 1736; o versiune a sa în limba greacă a fost publicată tot la Veneția, un an mai tîrziu, de către Alexandros Kankellarios. Lucrarea conține șase cărți și sintetizează informațiile oferite de surse referitoare la epoca și personalitatea țarului rus. În română, ea a cunoscut mai multe traduceri la jumătatea și în a doua perioadă a secolului al XVIII-lea, în toate cele trei provincii românești. Numărul mare de copii arată interesul de care s-a bucurat această lucrare în epocă.
    Articolul de față prezintă cîteva particularități ale transferului numelor proprii din limba-sursă în limba-țintă. Am analizat patru tipuri de nume proprii: horonimul Moscovia și etnonimul aferent, horonime occidentale, antroponime rusești, antroponime de alte origini, urmărind felul în care traducătorii se raportează la sursă și diferențele dintre versiuni din acest punct de vedere.
  • Vita di Pietro is a work authored by the Greek Antonio Catiforo in Italian and published in Venice in 1736. A Greek version was published a year later, also in Venice, by Alexandros Kankellarios. The work is comprised of six books and synthesizes information from various sources relating to the age and personality of the Russian tsar. It was translated several times into Romanian in the mid and late eighteenth century, in all three of the Romanian provinces. The large number of copies is evidence for the interest it aroused during that period.
    This paper describes several particulars regarding the transfer of the proper names from the source language to the target language. I have analysed four types of proper name: the choronym Moscovia and its relating ethnonym, Western choronyms, Russian anthroponyms, and anthroponyms of other origins, noting how the translators employ their source and the ensuing differences among the versions.
Cuvinte-cheie:
  • traducere, onomastică, literatură veche, scriere laică
  • translation, onomatology, old literature, secular literature
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

9Ana-Maria GînsacTeonimie româneascăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2013
30Michel BallardNumele proprii în traducereEditura Universității de Vest2011
12Alexandru GaftonNumele în BiblieAUI, LI, 165-1792005pdf
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO