Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Cîteva reflecții cu privire la starea traductologiei românești
  • Some reflections on Romanian translation studies

Autor:
Publicația: Diacronia, 2, A20
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Mi-am propus să examinez temeiurile a două „verdicte” contradictorii privind starea traductologiei românești, unul dat în 1998, în Encyclopedia of Translation Studies, celălalt într-o lucrare mai recentă, privind „ideile și metaideile traductive românești”. Am încercat să arăt că actuala situație, pe care am prezentat-o pe larg, așezînd în paralel trei momente-cheie din evoluția gîndirii traductologice în spațiul românesc, îndreptățește următoarea ipoteză: specificul actual al teoriilor traductologice în spațiul românesc decurge din existența a două circuite, unul academic și internațional, care urmărește înscrierea cercetării românești în direcțiile conturate la nivel european, asimilîndu-le mai mult sau mai puțin, și altul, intern, în care pozițiile exprimate în cadrul celui dintîi pătrund indirect, prin intermediul limbilor „centrale” și se manifestă sub forma unor afinități selective și elective, între cele două interacțiunea făcîndu-se sporadic, și mai ales prin intermediul altor limbi, și nu printr-un proces de interiorizare legat de limba română, adică limba spațiului gazdă.
  • In this paper, I decided to examine two “verdicts” on the specificity (or the lack of specificity) of Romanian translation studies in order to define and explain the present situation in this field: one given in the Encyclopedia of Translation Studies, the other in a book on “Romanian translation ideas and meta-ideas”. I believe that the current situation justifies the following hypothesis: the current specific of translation theories in the Romanian space is entailed by the existence of two circuits. The first is academic and international, aiming at including the Romanian research in European directions, by assimilating them more or less. The second is a national circuit—where the positions expressed within the first circuit penetrate indirectly, through “central” languages—and it manifests itself as selective and elective affinities between the two; their interaction is sporadic and it occurs mainly through other languages, not through an interiorization process related to the language of the Romanian source space.
Cuvinte-cheie:
  • traductologie, practica traducerii, limbă centrală, limbă periferică, cîmp simbolic, globalizare
  • translation studies, translation practice, central language, peripheral language, symbolic field, globalization
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

26Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO