Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La revue de presse : du prototype aux formes émergentes

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 175
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [The press review: from prototype to emergent forms.] Our paper addresses the new, emergent forms of the “press review” genre. For this purpose, we propose a definition for the prototype and a classification of the genre, in an attempt to demonstrate how specific examples of press review respect or not the prototypical genre. The demonstration is carried out with the help of a sequential analysis and it shows, in specific case studies, the structure of “congruent” press review as compared to emergent forms, which present deviances from the model, to the point of being confused with satire of entertainment shows.
  • [Revista presei: de la prototip la forme emergente.] Articolul doreşte să aducă în discuţie forme noi, emergente, ale « revistei presei » ca gen. Pentru aceasta, propune o definiţie (prototip) şi o clasificare a genului, pentru a demonstra cum exemple concrete de revistă a presei respectă sau nu prototipul genului. Demonstraţia se face cu ajutorul analizei secvenţiale şi arată, pe studii de caz, cum e structurată o revistă a presei « conformă » în comparaţie cu forme emergente, deviante faţă de model, şi care ajung să se confunde cu pamfletul sau cu emisiunea de divertisment.
Cuvinte-cheie:
  • press review, prototypical forms, emergent forms
  • revista presei, forme prototipice, forme emergente
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: