Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Observații despre uzul locuțiunii conjuncționale dar și în limba română actuală
  • On the use of dar și [but also] in current Romanian

Autor:
Publicația: Diacronia, 15, A204
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În lucrări normative mai recente ale limbii române, felul în care se discută despre secvența dar și indică o acceptare a acesteia între construcțiile coordonatoare copulative, alături de cele organizate în perechi corelative. Ca și în cazul lui nu numai ..., dar și, implicarea corectă în discurs a locțiunii conjuncționale dar și este cu necesitate controlată de conținutul semantic adversativ latent al conjuncției dar din structura ei. În uzul cotidian, pot fi identificate însă exprimări în care emițătorul nu mai ține seama de faptul că dar și „focalizează membrul sintactic pe care îl precedă, prezentîndu-l ca fiind mai puțin probabil, deci mai semnificativ”. În asemenea situații, dar și apare ca exces verbal, în locul conjuncției coordonatoare simple și. Tendința ar putea fi justificată de nevoia emițătorului de a compensa, prin nota formală și aglomerare lexicală, simplitatea (uneori pauperitatea) conținutului de transmis.
  • In more recent normative works of the Romanian language, the way in which the sequence dar și [but also] is discussed indicates an acceptance of it among the copulative coordinating constructions, along with those organized in correlative pairs. As in the case of nu numai ..., dar și [not only..., but also], the correct involvement in the discourse of dar și is necessarily controlled by the latent adversative semantic content of the conjunction dar [but] from its structure. In everyday use, however, the transmitter no longer takes into account the fact that dar și “focuses the syntactic limb it precedes, presenting it as less likely, therefore more significant”. In situations as such, dar și appears as a verbal excess, instead of the simple coordinating conjunction și [and]. The tendency could be justified by the speaker’s need to compensate, through the formal note and lexical agglomeration, for the simplicity (sometimes pauperity) of the content that is to be transmitted.
Cuvinte-cheie:
  • limbă literară, gramatică, stilistică, cultivarea limbii, abatere
  • literary language, grammar, stylistics, language cultivation, deviation
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

3Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Dicționar de interpretări gramaticale
Cuvinte mici, dificultăți mari
Univers Enciclopedic Gold2020
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
17Tatiana Slama-CazacuLimbaj și context
Problema limbajului în concepția exprimării și a interpretării prin organizări contextuale
Editura Științifică1959
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO