Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Începuturile lexicografiei poloneze: care este modalitatea de prezentare a gloselor din dicționarul medieval în epoca digitală?
  • The beginnings of Polish lexicography: How to present glosses in the medieval dictionary in the digital age?

Autor:
Publicația: Diacronia, 14, Secțiunea Valorificarea patrimoniului cultural scris: proiecte, resurse, instrumente, A195
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Obiectivul prezentului studiu este de a ilustra modul în care acest tip specific de atestare—glosele poloneze din dicționarele latine—poate fi ilustrat în format electronic. Punctul de plecare al analizei noastre îl constituie baza de date online Rozariusze z polskimi glosami (Rosarii cu glose polonezerozariusze.ijp.pan.pl). Baza de date este constituită din elemente de vocabular polonez utilizat în așa-numitele rosarii, adică texte care reprezintă redacția poloneză a dicționarului Vocabularius Ex quo. Instrumentul online permite utilizatorilor să vizualizeze și să caute resursele grupate în următoarele categorii: atestări, intrări, concordanțe. Această bază de date a fost creată pentru a colecta informații despre elaborarea gloselor poloneze din așa-numitele rosarii, dar poate fi o sursă de inspirație sau un model parțial pentru cercetări similare asupra acestui tip de atestări și în alte limbi vernaculare.
  • The purpose of this paper is to show how this specific type of attestations—Polish glosses in Latin dictionaries—can be presented in the electronic form. The starting point for my considerations will be the online database Rozariusze z polskimi glosami (Rosarii with Polish glossesrozariusze.ijp.pan.pl). The database collects Polish vocabulary written in the so-called rosarii, i.e. texts representing the Polish redaction of the Vocabularius Ex quo dictionary. The online tool allows users to view and search the collected resources in the following layouts: attestations, entries, concordance. The database was created to collect the elaboration of Polish glosses in the so-called rosarii, but it also may be an inspiration or a partial model for research of such attestations in the other vernacular languages.
Cuvinte-cheie:
  • diacronie, glose, editarea textelor
  • diachrony, glosses, text editing
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO