Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Traducerea infidelă și scopurile traductive: Descoperirea Americii de Joachim Heinrich Campe, în versiune românească
  • Unfaithful translation and translation purposes: The Discovery of America by Joachim Heinrich Campe, in Romanian version

Autor:
Publicația: Diacronia, 13, A182
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Prezenta lucrare investighează scopul utilizării anumitor strategii traductive în varianta în limba română a romanului Die Entdekkung von Amerika (1781) de Joachim Heinrich Campe, tradusă din germană de negustorul și dascălul brașovean Nicola Nicolau și publicată la Tipografia Universității din Buda în 1816 sub titlul Descoperirea Americii. Pornind de la teoria scopului traducerii enunțată de Hans Vermeer, sînt analizate scopurile producerii variantei în limba română, prin comparație cu cele ale redactării textului original și ale traducerilor în alte limbi. La nivel textual, prin analiză comparativă, sînt evidențiate strategiile, în special omisiunile și interpolările, care ajută la realizarea scopurilor traducătorului sau ale textului. Astfel, prin transferul dintre cultura sursă și cea țintă, sînt constatate menținerea țelurilor iluministe pedagogice, de instruire a maselor privitor la virtuțile morale și cunoștințele istorice și geografice, și adăugarea celui de cultivare a limbii române.
  • This paper investigates the purpose of using certain translation strategies in the Romanian version of the novel Die Entdekkung von Amerika (1781) by Joachim Heinrich Campe, translated from German by the merchant and teacher Nicola Nicolau from Brașov and published at the Printing House of the University of Buda in 1816 with the title Descoperirea Americii. Starting from the skopus theory developed by Hans Vermeer, the purposes of producing the Romanian version are analysed, in comparison with those of writing the original text and of the translations in other languages. At the textual level, through the comparative analysis, strategies are highlighted, especially omissions and interpolations, which help to achieve the goals of the translator or the text. Thus, through the transfer between the source and the target culture, one can observe the maintenance of the pedagogical Enlightenment goals, of instructing the masses regarding moral virtues and historical and geographical knowledge, and the addition of the one of cultivating the Romanian language.
Cuvinte-cheie:
  • traducer, literatură veche, analiză comparată, glose
  • translation, old literature, comparative analysis, glosses
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO