Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu
  • The modernization of the Romanian standard language according to G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, A162
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Studiul nostru prezintă sintetic principalele idei al lui G. Ivănescu cu privire la noțiunea de limbă literară, în general, și procesul de modernizare a ei, în mod special. Acest demers este o componentă a unei analize mai ample a concepției diacronice ivănesciene, pe care am întreprins‑o în ultimii ani. Ca urmare, conceptul de limbă literară este abordat aici dintr‑o perspectivă holistică, cea a întregii istorii a limbii române, căreia i se și subsumează, de altfel. De aceea, unele elemente ale limbii de cultură sînt raportate la istoria limbii vorbite și la principiile de cercetare a acesteia.
    Scopul pe care îl avem în vedere este cel de a evidenția originalitatea acestei concepții, divergente față de cea a școlii bucureștene, în contextul unui interes din ce în ce mai redus față de lingvistica diacronică, în favoarea celei sincronice. Ivănescu reușește să construiască o teorie lingvistică originală, bazată pe argumente de ordin istoric și socio‑lingvistic, ce aprofundează, completează și, uneori, chiar contrazice, concepțiile predecesorilor și contemporanilor săi.
  • Our survey synthetically exposes G. Ivănescu’s main ideas with respect to the notion of standard language in general and its modernization process in particular. This undertaking is a component of a larger research of Ivănescu’s diachronic conception, which I have worked on for the last few years. As a result, the concept of standard language is approached here from a holistic perspective, that of the entire history of Romanian language, which, after all, it actually belongs to. This is the reason why some elements of the written language are related to the history of the spoken language and the principles of its research.
    Our aim is pointing out the originality of this conception, which is divergent from that of the linguists in Bucharest, against a background characterized by a decreasing interest in in diachronic linguistics as compared to that in synchronic studies. Ivănescu succeeds in developing his original linguistic theory, relying on historical and socio‑linguistic supporting arguments, which deepens, adds up to, and sometimes even contradicts the ideas of both his forerunners and his contemporaries.
Cuvinte-cheie:
  • dialect literar, limbă literară, modernizare, text rotacizant
  • written dialect, literary language, modernization, rhotacized text
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO