Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

 • Transferul din limba maternă în învățarea limbilor străine, cauză a greșelilor din traduceri
 • First language transfer in second language acquisition as a cause for error-making in translations

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, A161
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
 • Pornind de la Lord (2008), care susține că „mulți cercetători studiază efectele L2 asupra limbii materne, dar puțini cercetători analizează efectele limbii materne asupra L2”, am decis să analizez în această lucrare greșelile produse de studenții români atunci cînd traduc propoziții care vizează timpuri verbale din limba română în engleză, pentru a stabili dacă greșelile sînt produse sau nu ca urmare a transferului cunoștințelor gramaticale ale studenților din limba maternă în L2 sau, de ce nu, dacă greșelile apar ca rezultat al altor factori. Se afirmă adesea că, atunci cînd studenții transferă cunoștințe gramaticale din L1 în L2, pot apărea greșeli din cauza diferențelor structurale de gramatică dintre limba sursa și limba țintă. Din acest punct de vedere, diferențe importante între sistemul verbal românesc și cel englez (aspectul, secvențialitatea temporală reflectată în raportul de posterioritate, simultaneitate și anterioritate) ar putea dezvălui în final faptul că studenții români care învață engleza ca limbă străină transferă în engleză structuri și forme din limba română, ceea ce duce inevitabil la greșeli. Atunci cînd analizează motivele care duc la apariția greșelilor în învățarea unei limbi străine, lingviștii, profesorii și metodologii susțin că interferența dintre limba maternă (româna, în acest caz) și limba nou-învățată (engleza) este o sursă importantă de greșeli. Interferența lingvistică, cunoscută și sub denumirea de transfer lingvistic, se referă la transferul caracteristicilor lingvistice între limbi, subliniind faptul că transferul poate fi fie pozitiv, fie negativ. Transferul lingvistic pozitiv are loc atunci cînd structura sau elementul gramatical este același în ambele limbi și, în consecință, rezultatul este corect. Dimpotrivă, transferul lingvistic negativ are loc atunci cînd structura gramaticală este diferită de la o limbă la alta, iar rezultatul încalcă legile lingvistice în limba țintă. Abordarea teoretică care se ocupă de analiza diferențelor și asemănărilor dintre limbi este analiza contrastivă care a demonstrat că atunci cînd două limbi sînt distincte, probabilitatea unui transfer negativ mai mare este posibilă. Aceasta implică faptul că oricare două limbi care au reguli gramaticale asemănătoare ar avea ca rezultat un transfer pozitiv. Analiza contrastivă își dovedește utilitatea mai ales în procesul de predare-învățare; în primul rînd, profesorul trebuie să fie conștient de diferențele dintre prima limbă a studenților și L2 pentru a-i ajuta să depășească dificultățile atunci cînd învață o limbă străină și să reducă numărul de greșeli de transfer pe care studenții le pot face. În al doilea rînd, studenții trebuie să fie conștienți de aceste diferențe pentru a lua decizii lingvistice complet informate. Astfel, aceasta este o metodă predictivă de a cunoaște în prealabil ce ar putea duce la greșeli atunci cînd studenții români traduc din limba română în engleză. Cu toate acestea, predarea nu ar trebui să se bazeze pe această analiză comparativă ca singura modalitate de predare.
 • Starting from Lord (2008), who claims that ‘many researchers study the effects of L2 on mother tongue, but few researchers analyze the effects of mother tongue on L2’, I have decided to analyze in this piece of research the errors produced by Romanian students when translating tense-based sentences from Romanian into English, in order to establish whether or not the errors are produced as a consequence of the transfer of the grammar knowledge of the students from their mother tongue on L2 or, why not, if the errors occur as a result of other factors. It is often claimed that, when students transfer grammar knowledge from L1 into L2, errors may occur due to the structural grammar differences between the source and the target language. From this point of view, important differences between the Romanian and the English verb system (the aspect, the temporal sequentiality as reflected in posteriority, simultaneity and anteriority) might reveal in the end that Romanian students that learn English as a foreign language transfer in English structures and forms from Romanian, which inevitably leads to errors. When analyzing the reasons that lead to error making when learning a foreign language, linguists, didacticians and methodologists claim that the interference between the mother tongue (Romanian, in this case) and the newly learnt language (English) is an important source for making errors. Linguistic interference, also known as language transfer, refers to the transfer of linguistic features between languages, emphasizing the fact that the transfer can be either positive or negative. Positive linguistic transfer (target-like use of L2) is when the grammatical structure or element is the same in both languages and consequently, the produced outcome is correct. On the contrary, negative linguistic transfer (non-target-like use of L2) is when the grammatical structure is different from one language to the other and the outcome breaks the linguistic laws in the target language. The theoretical approach that deals with the analysis of the differences and similarities between languages is contrastive analysis which has demonstrated that when two languages are more distinct, the likelihood of greater negative transfer is all too possible. That implies that any two languages which have more similar grammatical rules would expectedly result in positive transfer. Contrastive analysis proves its usefulness especially in the teaching-learning process; firstly, the teacher must be aware of the differences between the students’ first language and their L2 in order to help students overcome difficulties when learning a foreign language and to reduce the number of transfer errors that students might produce. Secondly, the students need to become themselves aware of these differences so that they make fully-informed linguistic decisions. Thus, this is a predictive method of knowing beforehand what might lead to errors when Romanian students translate from Romanian into English. Nevertheless, teaching should not be based on this comparative analysis as the only way of teaching students.
Cuvinte-cheie:
 • transfer lingvistic, interferență, învățarea unei limbi străine
 • linguistic transfer, interference, second language acquisition
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

40Uriel Weinreich
 • Languages In Contact
  Findings and Problems
 • Limbi în contact
  Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO