Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic
  • The variability of synonymic oppositions chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm and their lexicographic treatment

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, A157
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Analiza cîtorva opoziții sinonimice în limba română are ca scop ilustrarea variației lor în plan diacronic și în plan diatopic, a raportului dintre aceste două planuri, precum și a modului în care aceste realități lingvistice sînt tratate la nivel lexicografic, în special în dicționarele de sinonime. Dicționarele de sinonime elaborate în perioada contemporană nu acordă suficientă atenție raportului dintre sinonime, articolele lexicografice constînd, în principiu, din ordonarea sinonimelor cuvîntului titlu pe baza sensurilor, în unele cazuri cu adăugarea de exemple. Această metodă „cumulativă” este favorizată și de definiția insuficient de clară a raportului de sinonimie. Astfel, în urma analizei a patru perechi de sinonime din vocabularul de bază al limbii române, se constată existența unei abordări aproximative și uneori complet neadecvate a opozițiilor sinonimice în două dicționare de sinonime reprezentative ale limbii române. Organizarea articolelor lexicografice din aceste dicționare indică adesea o cunoaștere insuficientă a istoriei cuvintelor și a reflectării acesteia ca variație la nivel dialectal. Metoda exemplificării este un alt aspect negativ al celor două dicționare, deoarece autorii construiesc în mod intenționat exemple irelevante pentru identificarea diferențelor dintre sinonime.
  • The analysis of a series of synonymic oppositions in Romanian aims at pointing to their variation on a diachronic and diatopic level, the relationship between these two levels, as well as how these linguistic realities are treated at a lexicographic level, especially in modern dictionaries of synonyms. The modern dictionaries of synonyms do not pay enough attention to the relationship between synonyms, as their lexicographic entries mainly consist of ordering the synonyms of the title word and occasionally adding examples. This is known as the ``cumulative” method, and it is favoured by an inadequate definition of the synonymic relationship. Therefore, following the analysis of four pairs of synonyms belonging to the basic Romanian vocabulary we have concluded that the approach of synonymic oppositions in two representative Romanian dictionaries of synonyms is merely approximate and at times inappropriate. The structure of the lexicographic entries in these dictionaries often shows an inadequate knowledge of words history and how it is reflected as a variation at the dialectal level. The exemplification method is as well inadequate because the authors deliberately provide examples that are irrelevant for the identification of the differences between the synonyms.
Cuvinte-cheie:
  • sinonime, opoziție, variație, diacronie, sincronie, lexicografie
  • synonyms, opposition, variation, diachrony, synchrony, lexicography
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

1Dinu Moscal
  • Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice
  • Diachronic variation and the lexical field. Theoretical and practical implications
Diacronia, 2, A262015pdf.ro
pdf.en
8Doina Cobeț, Laura ManeaDicționar general de sinonime al limbii româneGunivas2013
19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
5Adrian TurculețStructura dialectală a graiurilor româneşti din BucovinaALIL, XXVI, 971977-1978pdf
html
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO