Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Observații asupra conținutului lexical la începuturile semanticii structurale
  • Observations regarding the lexical content at the beginnings of structural semantics

Autor:
Publicația: Diacronia, 9, A135
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În contribuția de față sînt evidențiate dificultățile semnalate de cîțiva lexicologi germani din perioada de început a semanticii structurale, în demersul lor de a identifica o posibilă organizare a lexicului unei limbi. Studiile acestora, începînd cu Jost Trier, s-au axat pe analiza unor grupuri lexicale, numite „cîmpuri lexicale” (germ. Wortfelder), considerate a fi părți ale unui lexic complet organizat. Percepția lor idealistă—conform căreia întregul lexic al unei limbi are o organizare ce trebuie doar descoperită—a fost pusă în fața unor probleme majore. O observație cu relevanță la nivel general și bazată pe exemplificări concrete din lexic pune în evidență faptul că există cuvinte care nu pot fi încadrate într-un cîmp lexical. O altă observație vizează imaginea de continuum semantic a cîmpului lexical, comparat în unele lucrări cu imaginea unui mozaic. Aceste probleme sînt discutate în cadrul argumentației date de autorii din epoca respectivă, ale căror cercetări se bazau pe o analiză diacronică a lexicului. Observațiile critice din această perioadă au fost fructificate în faza a doua a teoretizării cîmpurilor lexicale.
  • This study focuses on the difficulties noted by a series of German lexicologists at the beginnings of structural semantics as part of their attempt to identify a possible method of organizing the lexis of a language. Their studies, beginning with Jost Trier, focused on the analysis of certain lexical groups called Wortfelder (“lexical fields”), regarded as parts of a completely organized lexis. Their idealistic perception—according to which the whole lexis of a language has an inner organization that needs to be discovered—was confronted with some major issues. Our first observation, based on some examples from the lexis, reveals the fact that certain words cannot be classified as belonging to a specific lexical field. Another observation is related to the semantic continuum of the lexical field, which is compared in some works with the image of a mosaic. These issues are detailed by the argumentations of the German lexicologists, whose research was based on a diachronic analysis of the lexis. Their views were exploited in the second stage of the theorization of lexical fields.
Cuvinte-cheie:
  • semantică, structuralism, lexicologie, cîmp lexical, diacronie
  • semantics, structuralism, lexicology, lexical field, diachrony
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

10Dinu MoscalTeoria câmpurilor lexicale
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO