Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Ideologia neodarwinistă
  • The Neo-Darwinian ideology

Autori:
Publicația: Diacronia, 9, Secțiunea Editorial, A129
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Credința dominantă încă în materie de evoluționism este că neodarwinismul reprezintă cea mai bună explicație evoluționistă, întrucît o conține pe cea darwiniană, ameliorată prin ajustări și adaosuri furnizate de cercetarea științifică în desfășurare, asiduă, obiectivă și străină de vreo ideologie. În fapt, pe parcursul istoriei sale, neodarwinismul a eșuat în menținerea unei linii de gîndire clare și orientate de fapte. A devenit limpede că, urmîndu-i paradigma originară, nu se putea rezolva problema evoluției; astfel că, pe parcursul ultimei jumătăți a secolului trecut, s-au manifestat încercări de ameliorare a neodarwinismului, fără succesele scontate. Eșecul se explică prin una din tarele curentului: respingerea categorică și arogantă a poziției lamarckiene în chestiunea evoluției. Or, cercetările din deceniile recente și deducțiile logice pornite din observarea a ceea ce Natura produce impun revizuirea paradigmelor și anularea forței vreunei dogme. Cîștigul ar fi al științei și al cunoașterii umane.
  • When it comes to evolutionism, the common belief holds that Neo-Darwinism is still the best evolutionist explanation, because it contains the Darwinist explanation, improved through adjustments and additions provided by the current scientific research, which wouldn’t be but thorough, objective, and completely non-ideological. In fact, throughout its existence, Neo-Darwinism has failed in maintaining a clear line of thinking, oriented by pure facts. At some point, it became obvious that, by following its original paradigm, the problem of evolution could not be resolved; thus, during the second half of the 20th century, a few attempts were made in order to improve Neo-Darwinism, without the expected results. The failure can be explained through one of the current’s drawbacks: the inflexible and arrogant rejection of the Lamarckian position on the matter of evolution. Recent research, as well as logical deductions issued from the observation of what Nature produces urge the revision of paradigms and the repeal of any dogma. The gain would be that of the science and of the human knowledge.
Cuvinte-cheie:
  • evoluționism, neodarwinism, ideologie, sinteză, lamarckism
  • evolutionism, Neo-Darwinism, ideology, synthesis, Lamarckism
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

3Vernon Lyman KelloggDarwinismul astăziCasa Editorială Demiurg2017
1Yves Delage, Marie Goldsmith
  • Les théories de l’évolution
  • Teoriile evoluției
Ernest Flammarion; Casa Editorială Demiurg1920; 2016

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO