Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Hidronimia și relevanța sa geografică în Moldova istorică
  • Hydronymy and its geographical relevance in historical Moldavia

Autor:
Publicația: Diacronia, 8, A119
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Reieșit din preocupările pentru cercetarea evoluției procesului de populare al Moldovei istorice, studiul de față propune o analiză a distribuției spațiale și a relevanței geografice a hidronimelor din această regiune. În acest scop au fost inventariate un număr de 2040 cursuri de apă, identificate în diverse materiale cartografice. Acestora li s-au atribuit informații suplimentare legate de originea denumirii și semnificație. Demersul utilizează explicațiile etimologice preluate din literatura de specialiatate consultată și categoriile de relevanță geografică aferente elementelor cadrului natural sau antropic. Dincolo de limitele impuse de lacunele documentare inerente sau de controversele existente în explicarea etimologiei și a sensului unor denumiri, rezultatele produse prin analiza distribuției statistice a categoriilor reținute au constituit suportul unor clasificări tipologice la nivelul bazinelor hidrografice (32 la număr). Concluziile extrase certifică existența unor puternice conexiuni cu răspîndirea unor grupuri etnice (actuale sau din trecut) și cu particularități ale mediului natural ori induse de relații social-economice specifice.
  • Emerged from the preoccupations to research the process of population evolution in historical Moldavia, the present study proposes an analysis of the spatial distribution and geographic relevance of the hydronyms in this region. For this purpose, 2040 watercourses, identified in various cartographic sources, were inventoried. They were given additional information on the origin of their names and meanings. The paper uses the etymological explanations taken from the consulted bibliography and the categories of geographical relevance related to the elements of the natural or anthropic framework. Beyond the limits imposed by the inherent documentary gaps or controversies in explaining the etymology and the meaning of some names, the results obtained by analysing the statistical distribution of the retained categories represented the support of some typological classifications at the level of the 32 main hydrographic basins. The conclusions drawn show the existence of strong connections with the spread of some (present or past) ethnic groups, as well as with the features of the natural environment or induced by specific socio-economic relations.
Cuvinte-cheie:
  • toponimie, contact lingvistic, semasiologie
  • toponymy, linguistic contact, semasiology
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO