Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Configurarea polifonică a conştiinţei poetice

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 9, p. 74
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • Proving to be a faustic project, the isotopy of the poetic awareness has been analysed from the perspective of topophily. By assessing the paratopical elements defining topophily – delocutional context and poetic configurations – an antropogonical script becomes obvious. According to the physical, socio-political, cultural background, the situation of the utterance reveals the topophily of the poetic awareness, a context related to the auctorial trinity – in our case, in relation with the voices of the essays (empiric instance, self-awareness, cultural awareness, critical awareness, aesthetic awareness), as previews of the poetic awareness, keys in the establishment of a virtual reading pattern.
  • Dovedindu-se un proiect faustic, izotopia conştiinţei poetice a fost analizată din perspectiva topofiliei. Stabilind elementele paratopice care definesc topofilia – contextul delocuţionar şi configurarea poetică – devine evident un scenariu antropogonic. Având în vedere mediul fizic, socio-politic, cultural, situaţia rostirii revelă topofilia conştiinţei poetice, un context legat de trinitatea auctorială – în cazul nostru, în relaţie cu vocile eseurilor (instanţă empirică, conştiinţa de sine, conştiinţa culturală, conştiinţa critică, conştiinţa estetică), drept prefigurare a conştiinţei poetice, chei pentru stabilirea unui model virtual de lectură.
Cuvinte-cheie:
  • isotopy, poetic awareness, poetic configuration, essay, reading pattern
  • izotopie, conştiinţă poetică, configurare poetică, eseu, model de lectură
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: