Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La syllabe et la construction de l’énoncé en FLE

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 69
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Building enunciation and syllabification in FFL.] Syllabic constituency can be applied to oral FFL corpora: odd prosodic patterns (extrametricity and unusual breaks) can be re-interpreted as segmental positions by using a syllabic transcription protocole which introduces, by suppletion, metrical elements as the glottal stop. Corrective exercises to rebuilt prosodic parameters can then be elaborate. We conclude that the same phonological competence underlying syntactic parameters in FFL learners, operates in expressive speech (press, publicity, slogans) dissociating acoustic image of syllable components from iconicity.
  • [Silaba și construirea enunţului în franceza ca limbă străină.] Principiile de construire a silabei pot fi aplicate corpusurilor orale de franceză ca limbă străină: tipare prozodice nefirești (silabe extrametrice și pauze neobișnuite) pot fi reinterpretate ca poziții segmentale prin folosirea unui protocol de transcriere silabică ce introduce, prin supletivism, elemente metrice, precum ocluziunea glotală. Ulterior, pot fi elaborate exerciții corective pentru reconstruirea parametrilor prozodici. Încheiem afirmând că aceeași competenţă fonologică ce stă la baza tiparelor sintactice în cazul vorbitorilor de franceză ca limbă străină, este prezentă și în cazul discursurilor expresive (presă, publicitate, sloganuri), disociind imaginea acustică a componentelor silabei de iconicitate.
Cuvinte-cheie:
  • endophasy, FFL, iconicity, phonetic word, phonology, prosody, syllable constituency, metricity
  • endofazie, franceza ca limbă străină, iconicitate, cuvânt fonetic, fonologie, prozodie, structura silabei, metrică
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: