Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Segmentations linéaires, hiérarchiques et « profondes »

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 51
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Linear, hierarchical and “deep” segmentations.] The article is meant to demonstrate that, besides linear and hierarchical segmentation which are most frequently mentioned in the models of speech segmentations, it seems that the speakers instinctively perform one which we call “profound”/deep segmentation. The organization at such deep level is of a heterarchical type, considering that the producer and recipient of the discourse are supposed to manage, simultaneously, information of different types, including all ingredients of the communication situation: description of the “world”, interpersonal relations, subjectivity, formulation and reformulation operations, polyphony, meta-discourse, presuppositions, etc. We are attempting to demonstrate this hypothesis with the help of semantic markers in the first place, but also with the help of prosodic and of discursive markers, etc.
  • [Segmentări lineare, ierarhice şi «de adâncime».] Articolul îşi propune să demonstreze că, pe lângă segmentările lineare şi ierarhice, cel mai des invocate în modelele de segmentare ale discursului oral, locutorii par să efectueze, instinctiv, şi un alt tip de segmentare, pe care vom numi aici « de adâncime ». Modul de organizare a acestui nivel de profunzime ar fi unul de tip heterarhic, având în vedere că producătorii şi receptorii discursurilor au de gestionat, simultan, informaţii de tipuri diferite, tinând de totalitatea ingredientelor situaţiei de comunicare: descrierea «lumii», relaţii interpersonale, subiectivitate, operaţii de formulare şi de reformulare, polifonie, metadiscurs, presupoziţii etc. Vom arăta aici motivarea acestei ipoteze cu ajutorul, în primul rând, al unor mărci semantice, dar şi al unor mărci prozodice, discursive ş.a.
Cuvinte-cheie:
  • segmentation, discourse heterogeneity, discursive operations, acts, grammatical integration, discursive markers
  • segmentare, heterogenităţi discursive, operaţii discursive, acte, integrare gramaticală, mărci discursive
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: