Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comparative Remarks Concerning the Technical and Slang Terms in English and Romanian

Autor:
Publicația: Argotica, I, Secțiunea Varia
p-ISSN:2286-3893
Editura:Editura Universitaria
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:
 • [Observaţii comparative privind termenii tehnici şi de argou în engleză şi în română]
  Lucrarea de faţă îşi propune să compare şi să ilustreze pe scurt o serie de aspecte ale vocabularelor tehnice şi de argou din limba engleză, însoţite de remarci contrastive privitoare la situaţia argoului românesc. În esenţă, comunicarea de faţă susţine faptul că există o relaţie invers proporţională între argou sau slang şi vocabularele tehnice (şi ştiinţifice) în ceea ce priveşte expresivitatea şi opacitatea, atunci când comparăm situaţia din limba engleză şi cea din română.
  Calitatea metaforică a celor mai mulţi dintre termenii tehnici, precum şi a termenilor de argou ori a celor subcolocviali este strâns legată de analizabilitatea sau referenţialitatea termenilor respectivi, iar termenii tehnici propriu-zişi ar trebui să fie caracterizaţi prin sens propriu şi prin transparenţă /analizabilitate.
  Cea mai mare parte a materialului analizat a fost selectată din bazele de date online ce înregistrează termeni din tehnica informaticii şi a calculatorului, care formează, se poate spune, un tip modern de argou sau jargon. S-a analizat şi ilustrat tipologia acestora. S-a făcut şi o trimitere comparativă la acel lexic, relativ opac (fiind tehnic), constituit din adjectivele culte (din limbile latină şi greacă), asociate unor cuvinte neaoşe ale limbii engleze.
  Caracteristica cea mai frapantă a termenilor tehnici propriu-zişi, manifestată de lexicul românesc, stă în faptul că, spre deosebire de împrumuturile din engleză incluse în vocabularele tehnice mai recente (de exemplu, cip/chip, software/soft), aceste cuvinte sunt opace din punct de vedere semantic, deoarece provin, în majoritate, din termeni şi rădăcini lexicale eline sau latineşti. Concluzia finală a lucrării este că în limba română argoul este slab reprezentat, în comparaţie cu vocabularele pletorice de argou din limba engleză.
 • The aim of the present paper is to briefly compare and illustrate a number of aspects of the technical and slang vocabularies in English, with contrastive glimpses at the situation of Romanian slang. The main contention of the present contribution goes to the effect that there is a reverse relation between slang or argot and technical (and scientific) vocabularies in point of expressiveness and opaqueness, when the situation in English and Romanian is compared. The metaphor-related quality of most technical, as well as slang or subcolloquial terms is closely related to the analysability or referentiality of the respective terms, as technical terms proper should be characterized by direct meaning and transparency. The bulk of the material analysed was selected from online databases that gloss computer technology terms, which allegedly form a modern type of slang. Their typology was analysed and illustrated. A comparative reference was made to the type of relatively opaque (because technical) lexicon formed by the learned (Latin and Greek) adjectives associated with various vernacular words of the English language. The most conspicuous feature of the technical terms proper evinced by Romanian lexicon is that, unlike the English terms included by more recent technical vocabularies (e.g. chip, software), they are semantically opaque, originating, for their major part, in Greek or Latin terms and lexical roots. The final conclusion of the paper is that Romanian slang is under-represented if compared to the plethoric slang vocabularies of the English language.
 • [Remarques comparatives concernant les termes techniques et d’argot en anglais et en roumain]
  Le présent ouvrage a pour but de comparer et d’illustrer brièvement certains aspects des vocabulaires techniques et de l’argot en anglais, accompagnés de remarques contrastives concernant la situation de l’argot roumain. Pour l’essentiel, l’étude affirme qu’il existe une relation inverse entre l’argot ou slang et les vocabulaires techniques (et scientifiques) en termes d’expressivité et d’opacité, lorsque l’on compare la situation en anglais et en roumain. La qualité métaphorique de la plupart des termes techniques et des termes d’argot ou de ceux familiers est étroitement liée à l’analysabilité ou à la référentialité des respectifs termes, et les termes techniques devraient être caractérisés par le sens propre et par la transparence / l’analysabilité. La plupart du matériau analysé a été sélectionné à partir de bases de données en ligne qui enregistrent les termes de l’informatique et de l’ordinateur, qui constituent, on peut dire, un argot ou un jargon moderne. On a analysé et illustré leur typologie. On a fait aussi une référence comparative à ce vocabulaire, relativement opaque (étant technique), composé des adjectifs cultes (latins et grecs), associés à des mots véritablement anglais. La caractéristique la plus frappante des termes techniques proprement-dits, se manifestant dans le lexique roumain, c’est que, à la différence des emprunts de l’anglais inclus dans les derniers vocabulaires techniques (par exemple, cip/chip ‘puce’, software/soft ‘logiciel’), ces mots sont opaques du point de vue sémantique, car ils proviennent, pour la plupart, des termes et des racines lexicales helléniques ou latines. La conclusion finale de cet ouvrage est qu’en roumain l’argot est faiblement représenté, par rapport à la pléthore de vocabulaires argotiques de l’anglais.
Cuvinte-cheie:
 • vocabular tehnic, argou, limba engleză, limba română, opac(itate), expresivitate, tehnică a calculatorului şi informatică, termeni culţi
 • technical and slang vocabulary, English, Romanian, opaque, expressiveness, computer technology, learned terms
 • vocabulaire technique, argot, langue anglaise, langue roumaine, opaque, expressivité, technologie de l’ordinateur, termes cultes
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

20Nina Croitoru BobârnicheDicționar de argou al limbii româneEditura Arnina1996; 2003
3Elena SlaveExpresivitatea metaforei lingvisticeLR, XV (4), 3291966

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: