Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Corpusurile paralele. O modalitate de cercetare în timp real a schimbării lingvistice în curs de realizare
  • Parallel corpora. A real-time approach to the study of language change in progress

Autor:
Publicația: Diacronia, 1, A6
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea valorifică date din patru corpusuri corespondente de cîte un milion de cuvinte, Brown (Engleză americană, 1961), LOB (Engleză britanică, 1961), Frown (Engleză americană, 1992) și FLOB (Engleză britanică, 1991) pentru a oferi o descriere integrată a variației sincronice (regionale și stilistice) și a schimbărilor diacronice pe termen scurt din engleza literară scrisă. Analiza unui număr relativ mare de variabile morfosintactice arată că schimbările structurale directe sînt mai degrabă rare în perioada avută în vedere. Cu toate acestea, există numeroase evoluții diacronice semnificative sub aspect statistic care, considerate împreună, oferă dovezi ce atestă o tendință discursiv-pragmatică unitară, și anume, „colocvializarea” normelor limbii engleze scrise. Se consideră că această evoluție lingvistică este motivată de un curent socio-cultural mai larg, deplasarea gustului public către o exprimare informală din ce în ce mai pregnantă.
  • The paper draws data from four matching one-million word corpora, namely Brown (US, 1961), LOB (GB, 1961), Frown (US, 1992) and FLOB (GB, 1991), in order to provide an integrated description of synchronic (regional and stylistic) variation and short-term diachronic change in written Standard English. The analysis of a fairly large number of morphosyntactic variables shows that instances of direct structural change are rather rare in the period under review. Nevertheless there are numerous statistically significant diachronic developments which, taken together, provide evidence for a coherent discourse-pragmatic trend, the ‘colloquialisation’ of the norms of written English. This linguistic development is argued to be driven by a more general sociocultural trend, the shift of public taste towards greater informality.
Cuvinte-cheie:
  • lingvistica corpusului, schimbare lingvistică, limba engleză contemporană, corpusuri paralele, informalitate
  • corpus linguistics, language change, contemporary English, parallel corpora, informality
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

43David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO