Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • O paralelă între primul verset al genezei biblice, poemul „Grădina Tainei” și Arborele Sephirotic al Kabbalei
  • A parallel between the first verse of the biblical genesis, the poem “The Secret Rose Garden” and the Sephirotic Tree of Kabbalah

Autor:
Publicația: Diacronia, 15, A207
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Acest articol propune un studiu situat la granița dintre literatura comparată și hermeneutica simbolurilor. Deși literatura tradițională a Orientului Apropiat oferă numeroase posibilități de abordare, contextul analizei se va focaliza mai ales asupra unei paralele între reprezentarea Arborelui Sephirotic al Kabbalei (numit și Pomul Vieții) și anumite versuri din poemul „Grădina Tainei” scris de Mahmūd Shabestarī. Totodată, vom utiliza ca liant între cele două contexte și o interpretare simbolică a primului verset al genezei biblice. Alături de evidențierea cîtorva particularități pe care le presupune decriptarea alfabetului ebraic, acest demers își propune o abordare care să faciliteze tranziția de la un tip de Kabbala intelectuală la o receptare care ține de Kabbala intuitivă. În consecință, literatura comparată apare mai mult ca un pretext pentru contextualizarea metodei de abordare, precum și pentru prezentarea unor exemple ilustrative.
  • This article proposes a study on the border between comparative literature and the hermeneutics of symbols. Although the traditional literature of the Middle East offers many possibilities, the context of the analysis will focus mainly on a parallel between the representation of the Sephirotic Tree of Kabbalah (also called the Tree of Life) and certain verses from the poem “The Secret Rose Garden” written by Mahmūd Shabestarī. At the same time, we will use as a link between the two contexts a symbolic interpretation of the first verse of the biblical genesis. Along with highlighting some of the peculiarities involved in deciphering the Hebrew alphabet, this approach aims at an approach that facilitates the transition from a type of intellectual Kabbalah to a reception related to intuitive Kabbalah. Consequently, the comparative literature appears more as a pretext for contextualizing the method of approach, as well as for presenting illustrative examples.
Cuvinte-cheie:
  • analiză comparată, filologie, literatură veche, text biblic
  • comparative analysis, philology, old literature, biblical text
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO