Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Slavona românească în Unicode: probleme și soluții
  • Romanian Slavonic in Unicode: problems and solutions

Autor:
Publicația: Diacronia, 14, Secțiunea Valorificarea patrimoniului cultural scris: proiecte, resurse, instrumente, A198
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Editorii de texte slavone și slavo-române au la dispoziție numeroase instrumente (fonturi, aranjamente de tastaturi fizice și virtuale, procesoare de text, sisteme de operare) pentru transcrierea și digitalizarea acestora într-o manieră uniformă. Uniformitatea transcrierilor are la bază standardizarea Unicode. În articol ne propunem să explicăm locul slavonei în Unicode și să descriem succint instrumentele cele mai accesibile. În acest scop vom descrie instrumentele de lucru din perspectivă istorică și funcțională, apoi vom furniza exemple în care acele instrumente pot fi sau au fost deja utilizate pentru a obține o transcriere cît mai fidelă. Utilizatorul poate alege dintre metodele și instrumentele existente în funcție de scopuri, nevoi și mijloacele de care dispune. O înțelegere mai bună a datelor tehnice poate scurta timpul de lucru, poate îmbunătăți transcrierea, poate micșora timpii de învățare și, per ansamblu, ușurează munca editorului.
  • Editors of Slavonic and Slavonic–Romanian text can make use of a large variety of tools (fonts, physical and virtual keyboard layouts, word processors, operating systems) for transcribing and digitizing these texts in a uniform manner. The uniformity of the transcripts is based on Unicode standardization. Our study aims at explaining the place of Slavonic in Unicode and at briefly describing the most accessible tools. To this end, we shall describe the working tools from a historical and functional perspective and then provide examples in which those tools can be or have already been used to obtain a more accurate transcript. The user can choose from the existing methods and tools according to his/her purposes, needs and means. A better understanding of technical data can reduce the working time, improve transcription, accelerate learning times and generally make an editor’s work much easier.
Cuvinte-cheie:
  • editarea textelor, literatură veche
  • text editing, old literature
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO