Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Gorazd: Portal digital al limbii slave vechi și studiile slavo-române
  • Gorazd: An Old Church Slavonic Digital Hub and the Romanian Slavonic studies

Autor:
Publicația: Diacronia, 14, Secțiunea Valorificarea patrimoniului cultural scris: proiecte, resurse, instrumente, A197
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Obiectivul studiului de față este de a prezenta utilitatea proiectului Gorazd: An Old Church Digital Hub pentru cercetătorii care lucrează cu texte românești vechi și cu texte slavone scrise pe teritoriul României de astăzi. Proiectul Gorazd a fost realizat în perioada 2016–2020 și include o cartotecă pentru limba slavă veche și trei baze de date lexicale de texte în slava veche, dintre care cea mai extinsă este reprezentată de versiunea digitalizată și actualizată a monumentalei lucrări Lexicon linguæ palæoslovenicæ (vol. I–IV, 1958–1997) elaborată de către Institutul de Studii Slave al Academiei de Științe din Republica Cehă. Datorită faptului că Proiectul Gorazd utilizează limba engleză ca metalimbaj, aria sa de aplicare nu este limitată la filologii specializați pe slavistică, ci rămîne deschisă și cercetătorilor din domenii înrudite. Dicționarele din cadrul Gorazd Digital Hub pot servi ca instrument de referință nu numai pentru vocabularul slavonic cu cele mai vechi atestări și semantica acestuia, ci și pentru concordanțele biblice ale celei mai vechi redacții a Bibliei slavone și cele mai vechi forme morfologice atestate ale slavei vechi.
  • The aim of this paper is to present the utility of the Gorazd: An Old Church Digital Hub for scholars working with Old Romanian and Slavonic texts written on the territory of today’ s Romania. The Gorazd Project was realized during the years 2016–2020 and it includes an Old Church Slavonic Card Index and three Old Church Slavonic lexical databases, among which the largest one is represented by the digitized and updated version of the monumental Lexicon linguæ palæoslovenicæ (vol. I–IV, 1958–1997) composed by the Institute of Slavonic Studies of the Czech Academy of Sciences. As the Gorazd Project uses English as meta-language, its application is not limited to narrowly specialized Slavic philologists, but it is also open for scholars of neighbouring fields. The dictionaries within the Gorazd Digital Hub can serve as a reference tool not just for the oldest attested Slavonic vocabulary and its semantics, but also for the biblical concordance of the Slavonic oldest Bible redaction and the oldest attested Old Church Slavonic morphological forms.
Cuvinte-cheie:
  • slava veche, slavona românească, lexicografie digitală, lexicografie istorică, română veche, împrumuturi din slavonă
  • old Church Slavonic, Romanian Slavonic, digital lexicography, historical lexicography, old Romanian, Slavonic loanwords
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO