Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Hyperbaton în Prodigiorum liber al lui Obsequens
  • Hyperbaton in Obsequens’s Prodigiorum liber

Autor:
Publicația: Diacronia, 13, A179
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Opusculul cunoscut sub titlul Prodigiorum liber, un inventar al fenomenelor ieșite din comun despre care se credea că prevestesc evenimente importante, redactat la sfîrșitul secolului al IV-lea de Obsequens, poate fi încadrat în categoria textelor de „specialitate”, cu un limbaj aparte (sermo prodigialis) și un stil specific. Dat fiind caracterul „tehnic” al unei astfel de scrieri, unde accentul este pus pe concizie și claritate, este de așteptat ca ocurența unor figuri topice precum hyperbaton-ul să nu fie foarte frecventă. Scopul acestui studiu este analiza modului de realizare și a rolului acestei figuri în Prodigiorum liber. În urma examinării, se observă că hyperbaton-ul, prezent într-un număr suficient de mare de exemple, apare preponderent ca mijloc pragmatic de punere în relief, utilizarea sa ca ornament stilistic, cu diverse valențe expresive, fiind foarte restrînsă.
  • The book known as Prodigiorum liber, an inventory of extraordinary phenomena that were thought to foretell important events, written at the end of the fourth century by Obsequens, can be classified as a “specialized” text, with a particular language (sermo prodigialis) and a specific style. Given the “technical” nature of such a writing, where the emphasis lies on conciseness and clarity, it is expected that the occurrence of a topical figure such as the hyperbaton will not be very common. The purpose of this study is to analyze way of achievement and the role of this figure in Prodigiorum liber. Following the examination, it is observed that the hyperbaton, present in a large enough number of examples, appears mainly as a pragmatic means of highlighting, its use as a stylistic ornament, with various expressive valences, being very restricted.
Cuvinte-cheie:
  • stilistică, analiză de text
  • stylistics, text analysis
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO