Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Problematici în America Latină. Contraste socioculturale și reprezentările lor în literatura contemporană
  • Issues in Latin America. Sociocultural contrasts and their representations in contemporary literature

Autor:
Publicația: Diacronia, 12, A173
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • America Latină a însemnat o asociere de paradoxuri inedite, încă din momentul în care s-a declanșat procesul de obținere a independenței tuturor teritoriilor care au fost cîndva colonii și, ulterior, teritorii ultramarine, ale diferitelor state din Europa Occidentală. Portugalia și Spania au dominat în trecut, mai ales din punct de vedere lingvistic, dar și religios, actualul spațiu devenit un mediu cultural variat. În acest context, scopul prezentului studiu este de a surprinde, în partea introductivă, caracteristici ale complexei identității latinoamericane (reflectate, spre exemplu, în denumirile asociate acestui spațiu al civilizației, în împrejurările politice și problemele sociale, în special). În plus, o altă finalitate constă în a evidenția felul în care se reflectă aceste aspecte în proza autorilor hispano-americani moderni, Rodrigo Rey Rosa și Héctor Abad Faciolince. Subliniind totodată și flagelul discriminării sau cel al inechităților, dar, mai ales, violența perpetuă, studiul conchide cu o referire (regăsită tot în discursul literar din cele două texte alese pentru analiză, Los sordos și El olvido que seremos) la spiritul etic, dar și la sentimentul de empatie—subiecte abordate de către ambii scriitori—într-o lume care pare tot mai fragmentată și depersonalizată, acaparată parcă de un continuu stigmat al dezechilibrului.
  • >Starting with the independence process of all the territories once colonies and later, overseas territories of the different states of Western Europe, Latin America meant an association of unique paradoxes. Portugal and Spain have dominated in the past, especially from a linguistic and religious perspective,the current space that became avaried cultural environment. In this context, the aim of this study is to capture, in the introductory part, characteristics of the Latin American complex identity(reflected, for example, in the names associated with this space of civilization, in political circumstances and social issues, in particular). In addition, another purpose is to highlight the way in which these aspects are considered in the prose of modern Latin American writers, Rodrigo Rey Rosa and Héctor Abad Faciolince. At the same time,emphasizing the scourge of discrimination or inequality, but especially the perpetual violence, the study concludes with a reference (also found in the literary discourse of the two texts chosen for analysis, Los sordos and El olvido que seremos) to the ethical spirit, but also to the feeling of empathy—subjects approached by both writers—in a world that seems more and more fragmented and depersonalized, as if it has been occupied by a continuous stigma of imbalance.
Cuvinte-cheie:
  • discurs literar, multiculturalism, postcolonialism, identitate, violență
  • literary discourse, multiculturalism, postcolonialism, identity, violence
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO