Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Haosul hazardului sau cosmosul determinismului?
  • The chaos of hazard or the cosmos of determinism?

Autor:
Publicația: Diacronia, 12, Secțiunea Editorial, A167
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Tot ceea ce există decurge din ceva anterior și se supune unor factori determinanți, adică are antecedenți și cauze, care dețin antecedenți și cauze, indiferent de dificultatea de a analiza exhaustiv elementele lanțului cauzal (adică de a le cuantifica forțele, ierarhia, și ponderile, de a le stabili gradele de conjuncție, interdeterminare și colaborare, de a le monitoriza, matematiza și algoritmiza componentele), nimic nefiind aleatoriu și lipsit de determinare. O astfel de dificultate sau de imposibilitate nu poate genera sau constitui motiv de a concluziona că astfel de procese complexe ar fi indeterminate și aleatorii, întrucît ele sînt riguros determinate de o multitudine de factori inextricabil întrețesuți.
  • All that exists emerges from the previous and is subject to some determining factors, that is, it has antecedents and causes, which have antecedents and causes, regardless of the difficulty of exhaustively analysing the elements of the causal chain (that is to quantify their forces, their hierarchy and weights, to determine their degrees of conjunction, interdetermination and collaboration, to monitor, mathematize and algorithmize their components), nothing being indeterminate and random. Such difficulty or impossibility cannot generate or constitute a reason to conclude that such complex processes would be indeterminate and random, as they are rigorously determined by a multitude of inextricably intertwined factors.
Cuvinte-cheie:
  • teleologie, determinism, neodarwinism, aleator
  • teleology, determinism, Neo-Darwinism, random
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO