Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Biserica Ortodoxă Română și învățămîntul universitar: între libertate academică și constrîngere
  • The Romanian Orthodox Church and higher education: between academic freedom and constraint

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, Secțiunea Eseu, A164
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Prezentul studiu este susceptibil de a stîrni anumite controverse, deoarece tratează probleme ale felului în care sînt înțelese libertăți academice, libertăți de exprimare într-o țară a Uniunii Europene, în secolul XXI, în care Biserica Ortodoxă Română (BOR) încearcă să impună anumite restricții, bazate pe abuzul de autoritate, de putere dominantă. Ingerința BOR în mediul universitar, într-o formă continuată, poate fi interpretată ca un atac susținut la autonomia universitară, ca o dorință de a-și subordona și de a controla mediul academic, sub pretextul gestionării problemelor teologice. Activitatea științifică și didactică a teologilor ar trebui să depindă exclusiv de meritele acestora, nu de obținerea unui aviz din partea unui episcop care, de cele mai multe ori, nu face parte din sistemul universitar.
  • This study is likely to cause certain controversies, as it deals with problems of the way in which academic rights and freedom of expression are interpreted in the twenty-first century in a state of the European Union in which the Romanian Orthodox Church is trying to impose certain restrictions based on abuse of authority and dominant power. The continuous intrusion of the Romanian Orthodox Church in universities may be construed as a constant attack on university autonomy, as a wish to subordinate and control the academic milieu, under the pretext of managing theological matters. Theologians’ scientific and teaching activity should depend on their merits exclusively, not on obtaining the consent of a bishop who, most often, does not pertain to the system of higher education.
Cuvinte-cheie:
  • învățămînt teologic, libertate universitară, biserică, offensiphobia
  • theological education, university freedom, church, offensiphobia
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO